Над две трети от клиентите на хипермаркетите в София заявяват, че ако има по-големи и видими знаци в магазина, биха си купили яйца, от кокошки, отглеждани свободно или подово. Това показва маркетингово проучване за потребителските нагласи към закупуването на яйца, проведено от Агенция Факт Маркетинг, по поръчка на сдружение „На ти с природата”, в периода 15-16 ноември сред 475 интервюирани лица, на възраст между 25 и 65 години, клиенти на три от големите вериги-хипермаркети в София.

По данни от социологическото проучване, една четвърт от клиентите в хипермаркетите купуват яйца всяка седмица, като най-често това са по 6 или по 10 броя в опаковка. Стандартният избор на купувача се определя от три основни показатели – срокът на годност на яйцата, фирмата-производител и размерът на яйцето. Цената е определяща за избора на покупка при едва 10% от интервюираните потребители.

За 60% информацията върху опаковките на яйца е важна и те обикновено я четат. Въпреки това, изключително малко от потребителите разпознават кодовете, които определят системата за отглеждане на кокошките, които са снесли съответните яйца. Едва 10% от интервюираните казват, че знаят значението на кодове 01 BG, 02 BG и 03 BG, които стоят пред ветеринарния регистрационен номер на производителя върху етикета. Същият код се намира и върху печата на яйцето.

Въпреки ниската разпознаваемост на значението, на задължителния по Наредба № 1, код, 70% от интервюираните знаят за съществуването на различни системи за отглеждане на кокошки-носачки и 75% директно заявяват, че ако имаше по-ясна идентификация в магазина, като например по-големи видими табели за яйцата, описани не само по цена, но и по система на отглеждане, биха си купували от по-хуманните. Цената на яйцата, добити в системи за свободно отглеждане с излаз или подово отглеждане е по-висока с 20 стотинки от тази на яйцата от клетъчни системи.

Допълнителна информация:

Съгласно Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки се изисква на етикета на опаковката (с думи) и на самото яйце (с код) да се указва начина на отглеждане.

Методът на отглеждане, който се използва, се обозначава със следните цифрови кодове, поставени пред съкращението BG, следвано от регистрационния код на производителя:

1. свободно отглеждане – 1;
2. подово отглеждане в закрити помещения – 2;
3. клетъчно отглеждане – 3;
4. биологично производство – 0.

Например: 1BG234567 – означава, че яйцата с този печат са снесени от кокошки, които са имали достъп до открито пространство, 2BG234567, че кокошките са отглеждани подово.

Съгласно Директива 1999/74/EC от 19.07.1999 която определя минимални изисквания за защита на кокошките носачки от 2012 година се въвежда пълна забрана за продажба на яйца, добити чрез отглеждане на кокошки-носачки в необогатени клетки. До 2012 година всички български производители трябва да са преминали на подово или свободно отглеждане, или да са заменили сегашните клетки с обогатени, ако искат да предлагат продукцията си на пазара на яйца на територията на ЕС. Към 2007 година едва 30% от българското производство на яйца се провежда по европейските стандарти.