Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни-публикувано на 22.05.2013 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проф. Димитър Греков

СИГНАЛ
от Сдружение „Регионален природозащитен център – На Ти с Природата”
с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” № 191 вх. Б; тел **** *** ***;
e–mail: office@iwns.org

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни-публикувано на 22.05.2013 г.

Уважаеми г-н Министър,

Сдружение „На Ти с Природата” е една от неправителствените организации, които участват в Работна група (съгласно Заповед № РД09-1133 от 30.08.2012 годиназа изготвяне на проект за изменение на Наредба №41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012 г).

На последното проведено заседание на работната група (на което е направен и аудиозапис) не се стигна до вариант на Наредбата, около който учасниците в работната група да се обединят. Напротив – бяха направени предложения за по-ефективен начин на работа на групата и представителите на НПО настояха следващото заседание да бъде проведено възможно най-скоро.

Каква беше нашата изненада, когато, вместо да получим протокол от заседанието на работната група и да бъде насрочена нова дата за заседание, ни сигнализираха, че на сайта на МЗХ, в раздел „Проекти на нормативни актове”, имаПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни-публикувано на 22.05.2013 г.!

Въпросният Проект на Наредба не е изработен в работната група и не е съгласуван с неправителствените организации за защита на животните.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 58 ал. 2 от Закона за защита на животните, имаме правото да участваме във вземането на решения, касаещи животните и държим да упражняваме това си право.

От приемането на Наредбата в публикувания на сайта на МЗХ вид интерес има само Столична община, която иска да продължи изграждането на концлагери за 1000 и повече животни. Този текст предполага грубо погазване на практиките за хуманно отношение към животните и е предпоставка за жестоко отношение към тях.

Поради посоченото по-горе, Сдружение „На Ти с Природата” настоява да не бъде приеман и да бъде свален от сайта на МЗХ въпросния проект, а в сила да остане действащата към настоящия момент Наредба №41.

Също така настояваме в максимално кратки срокове да бъде насрочено първото заседание на работната група за създаване на Национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени животни.

Молим да ни информирате за резултатите от предприетите от вас действия на адреса, посочен по-горе или по електронна поща.

С уважение:
/Г. Пападопова, председател на УС на Сдружение „На Ти с Природата”/
Гр. София