ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА НПО "НА ТИ С ПРИРОДАТА" 		
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31.12.2014		
		
	                   ПРИХОДИ	   РАЗХОДИ
приходи от дарения чужбина	       13646.50	
приходи от дарения България	       1004.13	
приходи от членски внос	           98.00	
		
разходи за материали		               4125.82
гориво		                       2315.44
суха храна		                   1810.38
		
външни услуги		                   10441.66
куриерски услуги		               42.93
домейн		                       19.75
ветеринарни услуги		               9229.97
телекомуникационни услуги		           447.18
други услуги		                   701.83
		
такси и комисионни банково обслужване	           286.38
		
разходи за амортизации		               116.88
		
ОБЩО ЗА 2014	               14748.63	   14970.74