Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета

*Информацията е последно обновена на 27.09.2018

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „отглеждат телета“ се добавя „както и боксовете“, а след думите „в тях“ се поставя запетая и се добавя „с които телетата могат да влязат в контакт“.
2. В ал. 2, т. 4 накрая се поставя точка и се добавя ново изречение: „Изкуственото осветление следва да се използва само за такъв период от време, който е не повече от периода на естествената светлина.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „физиологични“ се добавя „и поведенчески“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „а при невъзможност – предприемат мерки за опазване здравето и доброто физическо състояние на телетата чрез използване на алтернативни методи за хранене и поддържане на подходяща жизнена среда до отстраняване на повредата.“;
в) в т. 8 след думите „риск от задушаване“ се добавя „или нараняване“.
2. В ал. 3 думите „Наредба за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни“ се заменят с „Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни (ДВ, бр. 18 от 2006 г.)“.

§ 3. В чл. 10 думите „от държави членки и“ се заличават.

§ 4. В чл. 11 след думата „наредба“ се добавя „и предприема необходимите действия за отстраняване на нередностите, открити в резултат от проверките.“

§ 5. В раздел „допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „допълнителна разпоредба“ се заменят с „допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда Директива 91/629 от 19 ноември 1991 г. за определяне на минималните стандарти на защита на телетата.“

§ 6. В § 7 текстът „се прилагат за животновъдни обекти с над 6 телета“ се заменя с „не се прилагат за животновъдни обекти с по-малко от 6 телета и за бозаещи телета, отглеждани заедно с майките си“.