СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА