ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА


Наименование на разходите       Код на  Сума      Сума 
                    реда   (хил. лв.)   (хил. лв.)
                         текуща г.   предходна г.

I. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
 Дарения                65511
 Други разходи             65512   12
Общо за група А            65510   12       0
Б. Административни разходи       65520           13
Общо за група I            65500   12       13

II. Финансови разходи
 Разходи за лихви           65611
 Отрицателни разлики от операции с 
 финансови активи и инструменти    65612
 Отрицателни разлики от промяна 
 на валутни курсове          65613
 Други разходи по финансови операции  65614 
Общо за група II            65600   0       0

III. Загуба от стопанска дейност    65800

IV. Общо разходи            65900   12       13

V. Резултат              65950   0       4
Всичко (Общо разходи + V)       65990   12       17


Наименование на приходите       Код на   Сума      Сума 
                    реда    (хил. лв.)   (хил. лв.) 
                         текуща г.   предходна г.

I. Приходи от дейността
А. Приходи от регламентирана дейност
Приходи от дарения под условие     66511
Приходи от дарения без условие     66512   12
Членски внос              66513           17
Други приходи             66514
Общо за група I            66500   12       17

II. Финансови приходи
Приходи от лихви            66611
Приходи от съучастия          66612
Положителни разлики от операции с 
 финансови активи и инструменти    66613
Положителни разлики от промяна 
 на валутни курсове          66614
Други приходи от финансови операции  66615
Общо за група II            66600   0        0

III. Печалба от стопанска дейност   66800

IV. Общо приходи            66900   12        17

V. Резултат              66950   0         0
Всичко (Общо приходи + V)       66990   12        17

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; ПРИХОДИ И РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2017 ГОДИНА

Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)


Видове                 Код на реда   Отчет за годината
Административни разходи        60000      0
 Разходи за материали         60100      0
 Канцеларски материали         60110
 Горива и смазочни материали      60120
 Резервни части и окомплектовка    60130
 Други                 60140
Разходи за външни услуги        60200
 в това число:
 Застраховки              60210
 от тях: социални застраховки     60211
 Данъци и такси            60220
 в т.ч. данък сгради и данък 
 върху превозните средства      60221
 Платени суми по граждански 
 договори и хонорари         60230
 Наеми                 60240
 Съобщителни услуги          60250
 Нает транспорт            60260
 Осветление, отопление         60270
 Вода                 60280
 Текущ ремонт             60290
 в това число на:
 Сгради                60291
 Машини и оборудване          60292
 Рекламни дейности           60310
 Консултантски дейности        60320
 Разходи за услуги, оказани от 
 чуждестранни институции       60330
Разходи за заплати и други 
 възнаграждения            60400
 Разходи за осигуровки и надбавки   60500       0
 Социални осигуровки          60510
 Здравни осигуровки          60520
 Надбавки               60530
 Фонд “Безработица”          60540
 Други                 60550
Други разходи             60600       0
 Разходи за командировки        60610
 в т. ч. задгранични          60611
 Други                 60620
 в т. ч. разходи за амортизации    60621

Раздел ІІ. Разходи за дарения (код на реда 65511, кол.1)


Видове                 Код на реда   Отчет за годината
Разходи за дарения           60700      0
 Дарения за частни лица        60710
 в т.ч. за чужбина           60711
 Дарения за правителствени организации 60720
 Дарения за предприятия, организации
  и други               60730
 в т.ч. за чужбина           60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения


Видове                Код на реда   Отчет за годината
 Приходи от дарения под условие 
 (код 66511, кол.1)         60800      0
 Дарения от частни лица        60810
 в т.ч. от чужбина          60811
 Правителствени дарения и трансфери  60820
 Дарения от предприятия, организации 
 и други               60830
 в т.ч. от чужбина          60831
Приходи от дарения без условие 
 (код 66512, кол.1)         60900      12
 Дарения от частни лица        60910
 в т.ч. от чужбина          60911
 Правителствени дарения и трансфери  60920
 Дарения от предприятия, 
 организации и други         60930      0
 в т.ч. от чужбина          60931      0

Дата:31/03/2018