Приходи и разходи на СДРУЖЕНИЕ - РПЦ-НА ТИ С ПРИРОДАТА 2015 г.					
			
			
	разходи/приходи	       разходи	  приходи
1	разходи за материали	   29.70	
2	помощни материали	   434.56	
3	гориво	           2307.10	
4	канцеларски материали	   45.16	
5	ветеринарни материали	   394.81	
6	други	           2683.93	
7	суха храна и материали	   869.27	
8	куриерски услуги	   382.25	
9	домейни и хостинг услуги   154.50	
10	ветеринарни услуги	   4127.34	
11	телекомуникационни услуги   465.72	
12	други	           355.29	
13	Разходи за амортизации	   194.63	
14	такса обслужване банка	   238.39	
	Общо разходи	       12682.65	

1	Приходи от дарения		       799.00
2	Други приходи		           974.75
3	дарения чужбина		           10722.25
	Общо приходи		           12496.00