Стана широко известен фактът, че в с. Бродилово отново е извършен забраненият преди 6 години от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) „ритуал” “тричане на кучета”.

Забавлението от 5 март 2011 е устроено от живущи в селото, които заявяват в медиите, че подобни представления ще се правят. Позицията на Кмета на община Царево, също отразена в медиите, е още по-впечатляваща с несъобразяването си с българското законодателство. Кметът споделя открито, че ще преразгледа забраната си за непровеждане на ритуала и ще се обърне към етнолози.

«На ти с природата», би искало да уточни, че Контролният орган в Република България — Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) – е издал забрана на „тричане на куче“. Ако има издаден акт на кмета, той е в изпълнение предписанията на НВМС за прекратяване на правонарушението. Отменяйки заповедта си кметът нарушава разпореждане на орган на власт. Нарушителите към момента на действащото законодателство подлежат на санкции. Възобновяване извършването на забранения от Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/ „ритуал” “тричане (въртене) на кучета” в с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска област е в нарушение на чл. 151, т.1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При широк обществен отзвук в българия и чужбина по случая «тричане на куче», още през 2005 г. след сигнал на сдружение «На ти с природата» беше извършена проверка от контролния орган – НВМС, на който бе отговорено, че са дадени задължителни предписания на кмета на общ. Царево, на кмета на с. Бродилово и на лицензирания ветеринарен лекар, като на последните двама са издадени наказателни постановления от страна на НВМС. Изразена бе официалната позиция на институцията, че провеждането на такива, несъобразени с европейското законодателство, практики е недопустимо и, че са взети мерки за предотвратяването им.

Следва да се има предвид, че езическият ритуал “тричане на кучета” не е свързан с регистрирано от Министерския съвет изповедание. Той представлява по-скоро представление и забавление на населението на с. Бродилово и вероятно жалък опит за превръщането му в туристическа атракция.

Сдружение «На ти с природата» отново подаде сигнал до Контролния орган, в който настоява:

1. Да се извърши своевременна проверка по случая. Необходимо е да се изясни какво е участието на ветеринарния лекар от съответния ветеринарен участък, на кмета на с. Бродилово и на кмета на общ. Царево в подготовката, организирането и провеждането на издевателството над кучетата, в нарушение на предписанията на НВМС;
2. Да се наложат ефективно максимално допустимите от закона санкции на виновните лица, като се има предвид фактът, че деянието е извършено в условията на повторност.