ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ –НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2019год.

 

 1. Административно и имуществено състояние: Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща и Фейсбук-страница.
  Дейността на сдружението се осъществява от членовете и доброволците, на доброволчески начала. В някои случаи се налага ползване на външни услуги срещу заплащане.
 2. Основни дейности на Сдружението:
  2.1. Приложение на законодателството и лобиране.
  2.1.1. И през 2019 г. представители на сдружението участваха в работни групи в МЗХГ, свързани с изработване на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и наредба за прилагането й. В тази връзка подадохме и писмени становища до работната група и министъра, изразяващи несъгласието ни с начините за изработване на програмата и наредбата, тъй като те работят върху следствията, а не върху причините за съществуване на проблема. Становищата са достъпни на сайта на сдружението.
  Участвахме и в работна група за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, предвиждащи въвеждане на правила, целящи ограничаване на нерегламентираното развъждане и търговия с животни-компаньони.
  2.1.2. Участие в Гражданска инициатива за забрана на отглеждането на животни за добив на ценни кожи: През 2019 година „На ти с природата” продължи участието си в гражданска инициатива за промени на Законодателството на Република България, които да наложат забрана върху отглеждане на норки, лисици, чинчили и др. Животни с цел добив на ценни кожи.Сдружението участва в инициативата с представител в инициативния комитет, и с доброволци.
  Участвахме в работна група към МЗХГ за промяна на Наредба 2, регламентираща условията, на които следва да отговарят съществуващите животновъдни обекти.
  2.1.3. Сигнали до български институции за приложение на националното законодателство по отношение на животните. През 2019 г. са подадени официално от страна на сдружението 12 писмени сигнала, касаещи хуманното отношение към животните, случаите на жестокост и неизпълнение на законодателството. Най-голямата част от тях бяха за животни, отглеждани без да са регистрирани и при неподходящи условия; животни, използвани за нерегламентирано развъждане и т.н. По сигналите бяха направени проверки и издадени предписания. Отново сигнализирахме БАБХ и МОСВ за лоши условия в зоопаркове и липса на лицензи на някои от тях. Не последваха адекватни действия от двете институции, а отговори, дори не получихме. По този въпрос ще продължим действията си и през 2020.

2.1.4. Искане на информация по Закона за достъп до обществена нформация: През2019 отново използвахме този ефективен инструмент, за да получим информация по следните въпроси: кои зоопаркове на територията на страната работят без лиценз; кои служители от системата на МВР изпълняват функцията на зоополицаи на територията на определени РПУ.

2.2. Помощ за животни. Проекти. Информационни кампании.
2.2.1. Кампания „Да намалим страданието” – Кампаниятанабира средства и помага на пострадали български бездомни животни, като с приоритет са тези от малки населени места. Средствата покриват разходи по операции, лечение, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. През 2019 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащат с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. През 2019 г. общо 18 животни са получили помощ, благодарение на кампанията, като 10 от тях са успешно задомени..
2.2.2. Участие в кампания за забрана на клетъчното отглеждане на стопански животни на Compassion in World Farming.  През 2019 сдружението популяризира кампанията и у нас, чрез публикации на страниците си.
2.2.3. Кампания „Капачки за животните” – Продължихметази кампания в София и Ботевград, която цели да „спести“ на природата излишна пластмаса, като я предаваме за рециклиране. Парите от предаденото се насочват към 2 други кампании на сдружението –„Да намалим страданието“ и „Кастрации на улични животни“
2.2.4. Кампания за осигуряване на безплатни кастрации на улични животни в населените места, където няна осигурени такива – Тъй като кастрациите на бездомни животни са приоритет, през 2019 г. успяхме благодарение на дарители и доброволци да осигурим 25 кастрации на улични животни. Поставихме допълнително условие, да бъде получена добра цена за кастрацията от местна ветеринарна клиника и животното да е женско.
2.2.5. Посланник на инициативата Световен ден за защита на животните – Член на УС на сдружението е посланник за България на тази инициатива. По повод Световния ден за защита на животните, сдружението проведе срещи с ученици от гр. Ботевград, с които дискутирахме теми, свързани с хуманното отношение към животните.
2.2.6. Съвместна работа с Община Ботевград, свързана с овладяване на популацията на безсопанствените кучета: Сдружението участва, на база подписано Споразумение за съвместна дейност с общината, в Консултативен съвет по проблемите, свързани с безстопанствените животни, който заседаваше няколко пъти през 2019. Бяха препоръчани конкретни мерки, засилващи контрола върху регистрацията на домашни любимци с оглед превенция на последващото им изоставяне. Съдействахме и за задомяване на бездомни животни, тяхното обезпаразитяване и контакт с лица по надзора.
2.2.7. Съвместна работа с Район Средец на Столична община, свързана с обучаване на собствениците на домашни животни по отношение на задълженията им за регистрация на домашни любимци и участие в обществен съвет към районната администрация. Партнирахме си и по проект „На Ти с кучето – по европейски модел”, финансиран по Програма Европа 2019 на Столична община, по който обновихме изцяло кучешката площадка в Княжеската градина и проведохме серия от образователни семинари.
2.2.8. Разпространение на статиии, материали за хуманно отношение и ползи от кастрация – Чрез интернет-и Фейсбук страницата на сдружението разпространяваме материали, целящи по-високо ниво на познаване и компетентност по проблемите, свързани с хуманното отношение.

2.2.9. Фейсбук страница на сдружението Страницата през 2019се поддържа с доброволния труд на няколко човека.Информация се публикува ежедневно. Пораждат се дискусии по различни теми, популяризира се дейността на сдружението. Към края на 2019г.  страницата се следи от над 6000 човека. Създадохме и видеоканал в Youtube.
2.2.10. Участия в работни групи:
• Наредба No2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.
• Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и наредба за прилагането й
• Проект на Закон за промяна на Закона за ветеринарномедицинската дейност
• Консултативен съвет по въпроса с бездомните кучета към Община Ботевград

 

За сдружението:

Габриела Пападопова
Председател на УС

 

29.09.2020
София