ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2017 год.

1. Административно и имуществено състояние:
Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща и Фейсбук-страница.
Дейността на сдружението се осъществява от членовете и доброволците, на доброволчески начала. В някои случаи се налага ползване на външни услуги срещу заплащане.

2. Основни дейности на Сдружението:
2.1. Приложение на законодателството и лобиране.
2.1.1. Участие в Гражданска инициатива за забрана на отглеждането на животни за добив на ценни кожи:
През 2017 година „На ти с природата” се включи в гражданска инициатива за промени на Законодателството на Република България, които да наложат забрана върху отглеждане на норки, лисици, чинчили и др. Животни с цел добив на ценни кожи.
Проведена е подписка, която събра над 35 000 подписа. Сдружението участва в инициативата с представител в инициативния комитет, с доброволци. Към насточщия момент подписката е внесена в Народното събрание.

2.1.2. Стартирахме петиция за затваряне на зоопарковете, които не отговарят на задължителните минимални изисквания на Европейската Директива. Петицията събра над 20 000 подписа и беше внесена в Министерския съвет.

2.1.4. Сигнали до български институции за приложение на националното законодателство по отношение на животните.
През 2017 г. са подадени официално от страна на сдружението над 30 писмени сигнала.
Голяма част от тях се отнасят за лоши условия и нехуманно отношение в общински приюти, като се изисква проверка с участие на представител на сдружението.
Във връзка с отменени от съда текстове в Наредба 41, даващи възможност за изграждане на приюти от открит тип, сдружението поиска от БАБХ да бъдат извършени проверки с участие на наши представители във всички приюти на територията на страната, за има яснота дали те отговарят на нормативните изисквания. И през 2017 г такава проверка не бе извършена, с изключение на приюта в Горни Богров.
Друга част от сигналите бяха за животни, отглеждани нехуманно и такива, срещу които е проявявана жестокост. В тази категория са сигналите срещу продажба на животни в зоомагазини. Според контролния орган, при извършената на място проверка, нарушения не бяха установени.
Друга категория са сигналите за животни, продавани и използвани за боеве. И при трите подадени такива сигнала не се установи кучетата да са използвани с такава цел.
По подадени от сдружението сигнали до институциите за драстични нарушения в зоопарка в Разград, където бяха родени по време на панаир 3 лъвчета, а едното от тях почина поради стъпкване от лъва, беше установено наличието на лъва Асен, държан болен от рахит в тъмно и влажно помещение без ветеринарна грижа. Зоопаркът се оказа без лиценз. Последва прехвърляне на отговорността между МОСВ и БАБХ, протести, сигнали до Прокуратурата за безстопанственост, петиция за затваряне на зоопарка, добила популярност в чужбина. След силен натиск на НПО и граждани, застрашените лъвове бяха изведени.
Сезирахме Прокуратурата за случай на убито по жесток начин в приют Кърджали куче. По сигнала бе образувано досъдебно производство, но извършител не бе установен. Прокуратурата в Кърджали отказа да ни предостави препис от постановлението.
Водихме дела в Административен съд за отмяна на незаконни текстове от общински наредби. (Наредба на Община Стара Загора и на Община Враца). Текстовете бяха отменени.
Подадохме и 2 сигнала за незаконни сечи в с. Чифлик и землището на Ябланица. Бяха извършени проверки и установени нарушения. Случаят в Ябланица бе предаден на следствените органи за установяване на извършител.

Подадохме искане по ЗДОИ до Министъра на вътрешните работи за предоставяне на информация за контакт с определените служители за зоополицаи. Същата ни бе предоставена.

2.2. Помощ за животни. Проекти. Информационни кампании.
2.2.1. Кампания „Да намалим страданието”
Кампанията набира средства и помага на пострадали български бездомни животни, като с приоритет са тези от малки населени места. Средствата покриват разходи по операции, лечение, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. През 2017 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащат с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. През 2017 г. общо 42 животни са получили помощ, благодарение на кампанията.
2.2.2. Участие в кампания Labelling Matters на Compassion in World Farming
През 2017 сдружението популяризира кампанията и у нас, чрез публикации на страниците си.

2.2.3. Кампания „Капачки за животните”
Сттирахме тази кампания в София и Ботевград, която цели да „спести“ на природата излишна пластмаса, като я предаваме за рециклиране. Парите от предаденото се насочват към 2 други кампании на сдружението – „Да намалим страданието“ и „Кастрации на котки“
2.2.4. Кампания за осигуряване на безплатни кастрации на бездомни котки в населените места, където няна осигурени такива
Тази кампания стартира благодарение на Конкурс за детска рисунка Аз и животните“, проведен от доброволци от България и Германия. Поставихме допълнително условие, да бъде получена добра цена за кастрацията от местна ветеринарна клиника и животното да е женско. През 2017 г. бяха кастрирани 15 котки и 2 кучета.

2.2.5. Посланник на инициативата Световен ден за защита на животните
Член на УС на сдружението е посланник за България на тази инициатива. По повод Световния ден за защита на животните, сдружението проведе срещи с ученици от гр. Ботевград, с които дискутирахме теми, свързани със защитата на животните, опазване на дивите животни и хуманното отношение към бездомните.

2.2.6. Съвместна работа с Община Ботевград, свързана с овладяване на популацията на безсопанствените кучета
Сдружението участва, на база подписано Споразумение за съвместна дейност с общината, в Консултативен съвет по проблемите, свързани с безстопанствените животни, който заседаваше всеки месец. Проведохме обучения на служители за извършване на проверки на собственици на домашни кучета, чрез практическо занятие, както и обучение за проверка на сигнали за агресивни животни. Осигурихме на общината Протокол за проверка на сигнал, както и предложения за промени в местните наредби, с цел осъществяване на по-ефикасен контрол.

2.2.7. Разпространение на статии и материали за хуманно отношение
Чрез интернет- и Фейсбук страницата на сдружението разпространяваме материали, целящи по-високо ниво на познаване и компетентност по проблемите, свързани с хуманното отношение.
Със съдействието на Община Ботевград направихме и разпространихме листовки „Отговорни стопани“, целящи да информират собствениците на домашни любимци за техните задължения и за ползите от кастрацията.

2.2.8. Организиране на събития, възпитаващи в отговорност и хуманно отношение към животните
Бяха организирани 2 големи събития;- Празник за отговорни стопани, с участието на школа „Послушен“ и награди за собствениците на регистрирани и възпитани кучета; – „Как да се държим в близост на непознато куче“ – с участието на училище за кучета „Дея“ и Галина Конзова, която показа на присъстващите деца как да се държат в различни ситуации с непознати животни.

2.2.9. Фейсбук страница на сдружението
Страницата през 2017 се поддържа от доброволния труд на няколко човека. Информация се публикува ежедневно. Пораждат се дискусии по различни теми, популяризира се дейността на сдружението. Към края на 2017 г. страницата се следи от над 3000 човека..

2.2.10. Участия в работни групи
• Наредба №2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.
• Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета
• Консултативен съвет по въпроса с бездомните кучета към Община Ботевград

За сдружението:
Габриела Пападопова
Председател на УС
29 юни 2018 г. София