Европейският парламент прие нова Директива, регламентираща използването на животни в лаборатории. Законодателният текст е дебатиран в продължение на осем години и окончателният му вид, приет на 8-ми септември 2010, заменя създадената преди четвърт век, в 1986-та година, Директива 86/609 за защита на животните, използвани за експериментални и други научни цели.

Тези норми касаят живота на приблизително 12 милиона живи същества, които годишно се ползват за експерименти в лаборатории в страните от Европейския Съюз. По данни от последния статистически доклад за лабораторните животни, който обхваща всички 25 Страни-членки на ЕС през 2005 година гризачите и зайците представляват 78% дял от всички животни, използвани за опити. Студенокръвните животни (основно видове змии) са 15%, като в сравнение с данните от 2002 година тези видове се срещат все по-рядко в експерименталните бази на ЕС. Тестове се извършват и върху птици, които представляват около 5% от всички животни. Нечовекоподобните маймуни (основно макак) са 0.1%. Както през 2002, така и през 2005 година не са били използвани човекоподобни маймуни за опити в ЕС.

Важно е да се знае, че всички животни, които се използват за опити в новоприсъединилите се страни към Европейския съюз са под 10% спрямо животните, които се тестват в старите Страни-членки. Англия е държавата, в която основно е концентрирано провеждането на експерименти върху видове маймуни.

Животни се използват за проучване на заболявания, за провеждане на образователния процес в училища и университети, за токсикологични и други оценки за безопасност, производство и качествен контрол на продукти (храни, медикаменти, химикали, битови препарати и други).

Основните надежди, които организациите за защита на животните свързвахме с новата Директива, бяха в посока намаляване броя на животните, използвани за експерименти, както и забрана за многократно използване на животни в силно болезнени опити. Лобирането дълги години беше в посока за поставяне на стриктни изисквания за спазване на принципа на минимум брой видове (принцип на 3R Reduction, Replacement, Refinement – в превод: намаляване, замяна, усъвършенстване), които са необходими за даден експеримент, както и масово задължаване за употребата на алтернативни на животните методи.

Освен намаляването на видовете и масовото прилагане на принципа на 3R, дълги дебати са водени от страна на природозащитната общност за пълна забрана на използването на всякакви видове маймуни в лабораториите в ЕС (включително полумаймуни, примати и човекоподобни маймуни).

Новата Директива обаче постигна незначителен напредък спрямо Директивата от 1986 година. Официално тя съдържа пълна забрана за опити върху човекоподобни маймуни (пр. шимпанзета), което е статистически факт още от 2005-та година и единствено го узаконява. Забранява се и използването на примати, които не са отгледани на територията на ЕС, които са незначителен процент и към момента.

Новият текст съдържа изискване за задължителна оценка от страна на научна и етична комисия преди старта на лабораторния процес, което се съдържа и в Директивата от 1986-та, но в случая процедурата става по-подредена (бел. IWNS: И в момента към МЗХ е създадена е работи Комисия по етика към животните, използвани за експериментални цели, която одобрява подадени от страна на лаборатории проекти за експерименти, но функциите й са доста ограничени откъм изискване подобряването на проектите и прилагане на 3R, контрол върху практическото приложение на проектите и други).

Директивата засилва ролята на алтернативните методи, както и задължава всички развъдчици на лабораторни животни, доставчици и самите лаборатории да представят за одобрение състоянието на базите си, наличното оборудване, държане на животните, обучение на персонала.

От момента на приемане на Директивата тече двугодишен срок за транспониране във вътрешното законодателство на всяка от Страните-членки. В някои отношения, старата Директива има дори по-строги изисквания относно държането на животните, като някои Страни-членки се надяваме, че ще поискат от Европейската комисия да запазят по-строгия режим на стария текст.

Източници:

European Parliament
Пети доклад относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в държавите-членки на Европейския съюз.

Eurogroup for Animals

Humane Society of US