Във връзка с поставения на обществени консултации Консултационен документ за концепция на законопроект за ветеринарномедицинската дейност, излагаме становището на Сдружение „На Ти с Природата” по част от текстовете, както и по въпроси, незастъпени във въпросника, но имащи отношение към създаването на нов ЗВД.

1. Общи бележки:

Сдружението ни очаква, че със създаването на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) ще бъдат премахнати конфликтите и колизиите в законодателството, касаещо хуманното отношение към животните, като ясно се разделят и разграничат обществените взаимоотношения, уреждани чрез двата основни закона в тази област: ЗВД и ЗЗЖ.

Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) следва да урежда ветеринарномедицинската дейност и ветеринарномедицинските изисквания за опазване на здравето и хуманното отношение към животните. Според нас, те категорично НЕ ВКЛЮЧВАТ начините на придобиване, търгуване, отглеждане, възпитание, извеждане, оценка на поведение и прочие елементи на съвместното съжителство на човек и животно компаньон. Тези елементи би следвало да са подробно разписани в Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и негови поднормативни актове.

Поставяне на микрочип/марка, регистрация в регистър ВЕТИС, ваксинации, кастрации, допустима честота на заплождане, осигуряване на ветеринарномедицински грижи, следва да са уредени в ЗВД.

Дейностите по отношение на извършване на контрол по ЗВД от контролния орган по закона, както и санкции за неизпълнени задължения от страна на длъжностните лица, също следва да са ясно разписани в ЗВД.

Текстът в pdf формат може да свалите от тук