До Министъра на земеделието, храните и горите

До членовете на работната група

СТАНОВИЩЕ

на Сдружение РПЦ „На Ти с Природата”
по проект на Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми колеги,

Считаме, че така предложения проект на Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност е ненужен и потенциално неработещ. В проекта не са предвидени комплексни мерки, които могат да доведат до постигане на заложените цели.

Сдружение „На Ти с Природата” отказва да застане с името си като участник в създаването на настоящия проект и на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, като за това наше решение посочваме следните мотиви:

1. Считаме, и многократно сме го заявявали на заседанията на работната група (видно и от протоколите), че ако държавата желае да реши проблема с безстопанствените кучета, следва да се съсредоточи върху премахване на причините за съществуването му, а не само върху финансиране на мерки за работа със следствията.

Основните причини за наличие на безстопанствени кучета, известни на всички, са:
– Липса на контрол върху притежанието, регистрацията и размножаването на домашни любимци и дворни кучета, както и липса на санкции при изоставянето им;
– Липса на контрол върху развъждането с цел търговия и самата търговия с животни-компаньони.
– Липса на ясно определени задължения и отговорности по отношение на контрола по горните два пункта, както и липса на предвидени санкции при неизпълнението им.
В програмата, въпреки многократните настоявания от страна на организациите за защита на животните, не бяха включени мерки за преодоляване на причините. Нещо повече – приети в работната група текстове, с които всички присъстващи се бяха съгласили, липсват в окончателния вариант.

2. Както многократно е подчертавано, всяка работеща програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета следва да включва от комплекс взаимосвързани мерки, като кастрацията на безстопанствените кучета е само една от тях. Такава програма работи единствено, ако се прилагат едновременно всички мерки – контрол на домашните; кастриране на бездомните и връщане по места на социалните такива; контрол върху средата по отношение достъп до ресурси; изграждане на приюти при овладяна популация. Прилагането на мерките поотделно не постига желания ефект.

3. Някои от предложените в проекта текстове противоречат на Закона за защита на животните, за което сме обърнали внимание на работната група. Други пък ненужно преразказват ЗЗЖ.

4. На практика, в наредбата единствена мярка, предвидена за контрол върху източниците, захранващи уличната популация, са информационните кампани. Според нас това е несериозно и не показва желание за решаване на дългогодишен проблем, а желание за „отбиване на номера”.

5. Против сме изразходването на публични средства по програма, при която няма заложени ясни измерители за резултатите от прилагането ѝ и няма предвидени санкции за тези, които не я изпълняват (или я изпълняват проформа).

7.05.2020 г.

Гр. София