„На ти с природата“ изпрати становище до Председателя на НС, до Министър-председателя и до Министъра на околната среда и водите във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен от група депутати.

Становището ни е категорично против внесения на 21.07.2010 г. Проект от депутатите – Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Т. Иванов по отношение промяната на правния статус на кафявата мечка у нас.

В така направеното предложение, народните представители-вносители на проекта, предлагат животинския вид „кафява мечка” (Ursus arctos) да придобие статус на вид за регулирано ползване т. е. ловен такъв. С това предложение, кафявата мечка фактически престава да бъде защитен вид от Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), въпреки че Законопроектът формално не посочва изваждането на мечката от посоченото Приложение.

Съгласно общоевропейското законодателство, транспонирано в българското, защитените животински видове може да се отнемат само по изключение в точно определени случаи, описани в чл. 16, ал. 1 от Директива 92/43/ЕИО и транспонирани в чл. 48 от ЗБР. Условията да бъде позволено дадено изключение са: да няма друго задоволително решение и популацията на засегнатия вид да не е увредена в областта на естественото си разпространение. В този смисъл, не може да се ползва вида кафява мечка (Ursus arctos), който е с най-висок защитен статус в България и Европа, за лов и задоволяване на ловни страсти и това да е причина за създаване на изключение в българското законодателство.