ДО МЗХ
зам. Министър Цветан Димитров
ДО МОСВ
зам. Министър Евдокия Манева

СИГНАЛ
от сдружение „На Ти с Природата”
относно използване на бездомни животни за опити в Тракийски университет

Уважаема г-жо Манева,
Уважаеми г-н Димитров,

Член на сдружение „На Ти с Природата” и доброволец в общинския приют за безстопанствени животни ни предостави информация и снимки за това, че в Тракийски университет в Стара Загора се извършват опити върху животни, взети от общинския приют. Снимките прилагаме към настоящия сигнал.

Също така в получената информация се твърди, че кучетата и котките на територията на това учебно заведение се отглеждат при много лоши условия и за тях не се полагат необходимите грижи.

Според Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им, за опити с животни е забранено да се използват безстопанствени и домашни кучета и котки.Видно от снимките, животните в клетките на Университета са точно такива.

Във връзка с гореизложеното настояваме да бъде извършена проверка за произхода на животните, използвани за опити и на условията, при които те се отглеждат и при установяване на нарушения да бъдат взети предвидените в закона мерки.

Молим, съгласно Глава VI. на действащия Закон за защита на животните, при проверката да вземе участие наш представител.

Прилагаме на CD снимки на кучетата в общинския приют (с обикновена мрежа) и същите кучета в Тракийския университет (с решетките).

Снимка номер ALM 4178 e куче Хоупи, с отказ за осиновяване на нашите доброволци. Осиновено е от доц. Никифоров, Kатедра “Обща и клинична патология”. Кучето лежи навън до залата за аутопсии в безпомощно състояние.

26.02.2013 г.
Гр. София

С уважение:
/Г. Пападопова, председател на УС на Сдружение „На Ти с Природата”/