Изх. № 9-ЗЗЖ /01-1506009

ДО:
МОСВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
На вниманието на
Отдел „Биологично разнообразие”

СИГНАЛ
от сдружение „На ти с природата”
относно повторна проверка на зоокът, изграден на територията на комплекс ………., ……..

Уважаеми господин Министър,

На 28. 04. 2009 г. Сдружение „На ти с природата” подава сигнал с наш Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009 относно неправомерно отглеждане на лъвица и капуцин в зоокът на комплекс ……, ……….., община ………..

На сигнала експерти на РИОСВ – Благоевград извършват проверка, резултатите, от която са обобщени в писмо с изх техен № ЗТ -2-1 от 05. 06 .2009 г.

Проверката установява някои от следните данни:
o собственикът на двете животни не ги е регистрирал съгласно изискванията на Глава Трета, чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.
o Собственикът няма лиценз за изграден зоокът, където да отглежда двете животни, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Собственикът на животните е отказал да съдейства при извършването на проверката, държал се е арогантно и е заплашвал присъстващите. Не са издадени предписания. Лъвът и капуцинът живеят в непосредствена близост един до друг, което е напълно несъвместимо за видовете им. Съгласно проверката, лъвицата е бременна и би следвало да се предприемат мерки, предвид неясното бъдеще на потомството й в увеселително заведение.
Във връзка с гореизложеното настояваме за повторна проверка на зоокъта на комплекс ……………. и за предприемане на съответните адекватни законодателни мерки.

С уважение:…………………,
председател на УС

Приложения:
1. Отговор на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция Благоевград във връзка на наш Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009
2. Отговор на Кметство град Мелник във връзка с наш Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009