Изх. № 04-ЗЗЖ/22032010

ДО:
ДИРЕКТОР НА РВМС,
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

КОПИЕ ДО:
КМЕТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
СЕЛО ЧОМАКОВЦИ

СИГНАЛ
относно: дейност на приют за безстопанствени кучета на село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен

Уважаеми господин Директор,

До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани във връзка с дейността на приют за безстопанствени кучета, намиращ се в село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.

Посетили приюта съобщават, че кучетата там живеят в изключително неблагоприятни условия – клетките са малки, храната е недостатъчна, не се почиства редовно, а самите кучета са недохранени и пълни с паразити. Липсва ветеринарен лекар и помощен персонал.

Гражданите решават да упражнят правото си по чл. 47 ал. 3 от ЗЗЖ и да поемат кучетата под свой надзор, а част от тях да превърнат и в животни компаньони, по изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ. При посещението им в приюта, управителят на приюта ги задължава да заплатят сумата от 75. 00 лв., което е в разрез с изричното позоваване на безвъзмездно придобиване на кучетата по ЗЗЖ.

На нито едно от кучетата не е поставен нашийник с номер при залавянето, с което се нарушава чл. 42, ал. 5 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

Не е ясно по каква програма работи приюта и каква дейност извършва.

Във връзка с гореизложеното настояваме да бъде извършена проверка на приюта за безстопанствени животни на село Чомаковци, община Червен бряг относно следното:

1. Има ли управителят на приюта господин ………. висше образование и преминал курс за защита на животните съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)

2. Има ли ветеринарен лекар съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗЖ и чл. 101, ал. 2 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

3. Осигурен ли е необходимият брой служители съгласно чл. 43, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗЗЖ и чл. 108 от Наредба № 41.

4. Налично ли е систематично нарушение на чл. чл. 43, ал. 1, т. 4 ; чл. 46, ал. 1 и ал. 2; чл. 47, ал. 1 и ал. 2; чл. 53, ал. 1 от ЗЗЖ и чл. 102; чл. 119, ал. 1 и ал. 2; чл. 120, ал. 1 и ал. 2 и чл. 121 от Наредба № 41.

5. Съществува ли дневник, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗЗЖ и чл. 126, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 41, където се вписват данните на постъпилите кучета в приюта, както и всички последващи действия, които се извършват спрямо кучетата – места на връщане, брой на задомяване и други.

6. Регистриран ли е приюта в съответната Регионална ветеринарномедицинска служба, съгласно чл. 101, ал. 1 от Наредба № 41.

7. Наличие на правилник за дейността на приюта съгласно изискванията на чл. 127 от Наредба № 41

С уважение: …………..
/Габриела Пападопова,
председател на УС на „Сдружение На Ти с Прорпдата“/

22.03.2010 г.
гр. София