относно приложение на стандарти за хуманно отношение към животни в зоомагазин и изисквания за държане на животни в зоомагазин, съгласно Закон за защита на животните и Наредба 41 от 10.12.2008 г.

 

ИЗХ. № 1-ЗЗЖ/ 27012009       

                                                                                                                                                                                                                                                    ДО:      
ДИРЕКТОР НА РВМС
гр. СОФИЯ
ж.к. Банишора, бл. 39

Сигнал
от сдружение „На ти с природата”
относно приложение на стандарти за хуманно отношение към животни в зоомагазин и изисквания за държане на животни в зоомагазин, съгласно Закон за защита на животните и Наредба № 41 от 10.12.2008 г.

Уважаеми господин Директор на РВМС София,

До нашето сдружение беше подаден сигнал от граждани във връзка с нехуманно отношение към животни, държани в зомагазин, намиращ се на …………, гр. София. В зоомагазина се предлагат две кучета от породата немска овчарка и самоед. Двете животни са на видима възраст 3 – 4 месеца, като през цялото време се държат в два аквариума с размери, които не им позволяват да се движат свободно. Самоедът се намира в магазина от началото на месец декември 2008 г. съгласно посочените данни от жалбоподателя и видимо е израснал до размери, които не отговарят за настоящия аквариум, който обитава.

В допълнение, от месец септември Зоомагазинът предлага червенокрила ара, защитен по CITES вид, който се държи в близост до входната врата, при висок шум и в тясна за неговите размери клетка. Животното няма възможност да разпери крила.

Във връзка със сигнала молим да бъде извършена проверка на Зоомагазина относно:

Спазване на законодателството: Наредба № 41 от 10. 12. 2008 г. относно Изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни  – Глава Втора, Раздел I , чл. 2, т. 3 и т. 5; чл. 8; Раздел V, чл. 16, ал. 7, чл. 17, ал. 4 и ал. 5; чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2.

Моля, при проверката да бъде обърнато  внимание на следните аспекти: осигурява ли се пълноценно хранене на животните, достъп до вода и до хранилките и поилките; осигурява ли се редовно ветеринарномедицинско обслужване, има ли наличен регистър, поставени ли са чипове на животните, осигурява ли се разходка и почивка, съгласно Раздел II., чл. 10, ал.1, т.1 и т. 3 от Наредба № 41 и глава ІІІ от Закон за защита на животните, по-специално чл. 30 и чл. 31.

Позволяваме си да припомним, че за този Зоомагазин вече е пускана жалба за сродна ситуация през 2007 година и тогава бе издадено предписание.

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

27. 01. 2009 г.
гр. София

С уважение:
                               ……………., Председател на УС