Изх. № 8-ЗЗЖ/30072009

ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС
гр. СОФИЯ
ж.к. Банишора, бл. 39

СИГНАЛ

относно убийство на куче и нарушаване на Глава Първа, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)

Уважаеми господин Директор на РВМС София,

До сдружение „На ти с природата” е постъпил сигнал за проява на особена жестокост към животно по смисъла на чл. 10 от Закон за защита на животните – убийство на куче от собственика му.
На 18 юли 2009 г. ……… убива домашното си куче, порода Българско овчарско куче, с брадва. Убийство е извършено в двора на …… , живущ на адрес …………… По време на убийството, кучето е било вързано на къса верига. Преди брадвата, …….. е душил кучето с наелоново въже, удрял го е с дъска и метална тръба.
По сигнал на свидетелите, непосредствени съседи на ……………, лицето е регистриран земеделски производител, притежаващ известен брой кози, овце, както и още няколко кучета, които използва като пазачи на стадото. Според жалбоподателите грижите, които г-н ……. полага за кучетата, са крайно недостатъчни. Те живеят на улицата, нямат осигурен подслон, често пъти кучетата са оставяни без храна и вода, не се спазват изивскванията за гледане на кучета, предимно вързани (чл. 34 от ЗЗЖ).

Във връзка с гореизложеното настояваме да бъде направена проверка на г-н …… ….., живущ на адрес: , …………………, както и да бъдат предприети съответни мерки по закона:

1. Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Глава Първа, чл. 1, ал. 2, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1., така също и Глава Седма, Раздел Първи, чл. 151, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД)
2. наличие на регистрация на кучетата, притежание на г-н Петър Логинов, като животните да бъдат отнети в полза на държавата съгласно Глава Седма, чл. 62, ал. 2. от ЗЗЖ .

Приложение:
Снимков материал, заснет преди и след смъртта на кучето, подаден от жалбоподателите (3 бр.)

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

С уважение:…………..,
председател на УС

30 юли 2009 г.
гр. София