Изх. № 10-ЗЗЖ/24092009

ДО:

ДИРЕКТОР НА РВМС
гр. СОФИЯ
ж.к. Банишора, бл. 39

СИГНАЛ
относно нарушение на Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Глава Първа,
чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 – умишлено причиняване на смърт на животно

Уважаеми господин Директор на РВМС София,

До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал за проява на особена жестокост към животно по смисъла на чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) – умишлено причиняване на смърт на животно.

На 18 септември 2009 г. лицето ……… убива с пушка пред свидетели, бездомно куче, което минава по улица ….. пред работилницата, която…… държи. Според свидетели, кучето не е проявявало особено или агресивно поведение нито към ……., нито към минувач. …… е убил кучето, стреляйки с въздушна пушка. Кучето не е умряло веднага, а се е мъчило в продължение на няколко минути в ръцете на свидетелите на деянието.
Около 9 сутринта, същия ден, граждани са потърсили ОП „Екоравновесие”, чиито служители прибират трупа на кучето.

Във връзка с гореизложеното настояваме да бъде извършена проверка по случая, отчитайки и редица утежняващи обстоятелства – като използване на оръжие на оживено място, в която проверка да бъдат привлечени лицата:

o ….. в качеството му на извършител на деянието, намиращ се в работен ден на адрес: ……..;
o …… в качеството му на свидетел на деянието, отговарящ на телефон: ……,
o служители на ОП „Екоравновесие”, прибрали трупа на кучето – 02/ 931 41 60 или 931 41 64 на 18 септември 2009 г към 9 сутринта.

Съгласно изискванията на ЗЗЖ, служители на НВМС, след уточняване на обстоятелства по случая, следва да предприемат съответни мерки и налагане на административно-наказателни санкции.

Разчитаме на отговор по настоящия сигнал в указаните от закона срокове.

С уважение: …………
председател на УС

24 септември 2009 г.
гр. София