Изх. № 2-ЗЗЖ/01032010

ДО:
ДИРЕКТОР НА РВМС
гр. Смолян

ДИРЕКТОР НА РИОСВ
гр.Смолян

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СИГНАЛ
от сдружение „На ти с природата”
относно проверка на зоокът, изграден на територията на ………………, Пампорово, община Смолян

Уважаеми дами и господа,

До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал от страна на граждани относно неправомерно отглеждане на два елена от вида (Cervus elaphus) в хотелски комплекс …….. Пампорово. Единят от елените е възрастен мъжки, другият е малко еленче. Двете животни са затворени в заградено с телена мрежа пространство в близост до комплекса, където всекидневно стават жертви на интереса на почиващите в близките хотели туристи.

Елените явно се използват като туристическа атракция, но животните са видимо стресирани от обстановката и средата, която са принудени да обитават. Според жалбоподателите възрастният елен през целия ден е издавал силни ревове през целия ден. Рогата му били омотани с мрежи, които го дразнели и той се опитвал да ги махне.
Туристите ги им давали солети и други нехарактерни за вида им храни.
Важно е да се отбележи, че в България ловът на елени е забранен.

Във връзка със сигнала молим да бъде извършена проверка на зоокъта на комплекс ….. , Пампорово относно:

1. Има ли издаден лиценз зоокъта на комплекс „…….” съгласно изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

2. Нарушаване на Глава Първа, чл. 2 и чл. 3 от Наредба №6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (Наредба № 6); Глава Седма, чл. 149, ал. 1, чл. 150. ал. 1, чл. 151, т. 1 и т. 14 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Глава Втора, чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 17, чл. 18 и чл. 20 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)

3. Наличие на документация на животните

4. Прилагане на реда по чл. 76, ал.4 по ЗЗЖ при доказани обстоятелства и настаняване на елените в спасителен център или зоологическа градина или връщането им в естествената им среда

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

Приложение: копие от снимков материал на елените, изпратен от жалбоподателя.

С уважение:…………. ,
председател на УС

01 март 2010 г.
гр. София