Изх. № 4–02/12032009

ДО:
ДИРЕКТОР,
РИОСВ –ХАСКОВО
КОПИЕ ДО:
ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” към МОСВ

СИГНАЛ
от сдружение „На Ти с Природата”
Относно: Проверка на дейност на зоопарк „Кенана” гр. Хасково

Уважаеми господин Директор,

До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани от гр. Хасково относно дейността на зоопарк „Кенана”. Според сигнала условията, при които се държат животните в зоопарка не отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 23. 10. 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини (Наредба № 6) Раздел Трети чл. 9. Клетките на животните са тесни и малки, не се почистват редовно, в много от тях не достига слънчева светлина. Тревожно е положението на лъвицата с двете лъвчета, които обитават клетка с размери не повече от 70 кв. м.

Клетките не са оборудвани с пясъчни площадки, места за катерене, басейни за къпане, боксове и пещери за спане и раждане и други необходими съоражения за съответните видове животни според Глава Трета, чл. 9, т. 4, т.5, т.6, т. 7, т. 8, т.9, т. 10.

Клеткита на лисиците и вълка не се почистват – в тях е наслоено с отпадъци, козина и изпражнения. Водата в басейна на бобрите е тиня, миризмата е силна и неприятна както за посетителите, така и за животните.

Също така бяхме информирани относно здравословното състояние на мечката в зоопарк „Кенана”. Според очевидци козината на мечката по гърдите и предните лапи е опадала и тя се изхранва с неподходящи за нейния вид храни.

Във връзка с гореизложеното, Ви молим да бъде направена проверка на дейността на зоопарк „Кенана”.

Моля, при проверката да бъде обърнато внимание на следното:

1. има ли издаден лиценз зоопрак „Кенана” съгласно изискванията на Наредба № 6, Глава Първа чл. 2, ал. 1 и ал. 2
2. има ли управителят на зоопарк „Кенана” необходимото висше образование в областта на биологията съгласно Глава Първа чл. 3, ал. 1 от Наредба № 6.
3. отговаря ли зоопарк „Кенана” на изискванията според Раздел Осми, чл. 60, ал. 3, т. 1, т. 2 и т.3 и чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Моля, да се разпоредите клетките да отговарят на изискванията, грижите за животните да са ежедневни и според вида и необходимостта. Храната на животните да е достатъчна и калкулирана според вида на животното и килограмине му. Да се обърне внимание на болните вече животни и да се вземат необходимите мерки за лекуването им.

Приложение: Снимков материал от зоопарк „Кенана” – гр. Хасково.

Моля, съгласно Глава Шеста, Раздел Първи, чл. 57 от Закона за защита на животните, при проверката да вземе участие …….. Предоставяме телефон за контакт……..

С уважение:

12. 03. 2009 г.
гр. София