относно нехуманно и неправомерно отношение към животни в складова база на …..

 

Изх. № 16-ЗЗЖ/23092008                                                                 

ДО ДИРЕКТОРА НА РВМС ГР. ВАРНА

СИГНАЛ
От РПЦ „На Ти с Природата”
относно нехуманно и неправомерно отношение към животни в складова база на …..

         Уважаеми господин Директор,

До нашето Сдружение постъпи сигнал от страна на гражданин във връзка с нехуманно и неправомерно отношение към животни, отглеждани от лицето ….., служител в складова база на …. гр. Варна.
 
Съгласно сигнала:
„На входа на складовата база има вързано куче, което не е породисто, а малко по-навътре има мъжко и женско хъски. Хъскитата имат свои колиби, но вратовете им са вързани направо с вериги без нашийник. Женската обитава оградено от тел място /6-7 м2/, което служи едновременно за „разходка“, хранене, спане и тоалетна. Заедно с нея имаше 2 малки /4-5 месеца/. По земята могат да се видят остатъци от хляб и фекалии. На запитване от моя страна дали тези кучета се разхождат, отговорът бе „Каква разходка, само бой…“

”Сигналът ми е по повод на следното – малко след като влязох в склада на 17/09/2008, един от другите служители тихо ми каза, че …..  току-що е убил едно от малките. Показа ми оградата, по която имаше петна от кръв и каза, че го е направил с дървен прът или кол, а след това го е изхвърлил извън оградата на склада.”

Във връзка със сигнала молим да бъде извършена проверка срещу лицето ……
относно спазване на законодателството:

1. Закон за защита на животните – чл.6., ал.1.и ал. 2., чл. 10., ал. 1. и ал. 2., т.1., чл. 34., ал. 4.
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност – Глава VII, Раздел I  – чл. 149, ал. 1; чл. 150, ал. 1; чл. 151, ал. 1, ал. 6, ал. 7, чл. 158, ал. 2.; Раздел VI.- чл. 173, ал. 5.
 

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове!

С уважение: …………………..

    Дата 23. 09. 2008г.