Изх. № 04–ЗЗЖ/27032009

ДО:
ДИРЕКТОР-РВМС
гр. ВАРНА

СИГНАЛ
относно: проверка на дейност на зоомагазин ….,
намиращ се на ……………..

Уважаеми господин Директор на РВМС – Варна,

До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал относто дейността на зоомагазин ………., собственост на ……, с адрес: ……………… На 07. 03. 2009 г. семейство ….. се сдобиват с домашен любимец – куче, от порода хъски, закупено от горепосочения зоомагазин. При извършената покупка, кучето е предоставено с ветеринарномедицински паспорт, на който е указан неговият произход и мястото на придобиване. Няма издаден касов бон, фактура, или договор за покупка.

Два дни по-късно от придобиване, на 09.03.2009 г. здравословното състояние на кучето се влошава, изразено в загуба на апетит, липса на движение и диария. На следващия ден животното е заведено във ветеринарния кабинет на …….. в …….., където е констатиран позитивен тест за коронавироза. Лечението на кучето е продължило до 20. 03. 2009 г. , но без успех.

Собственикът на кучето, починало от коронавироза, неколкократно се е опитвал да влезе в контакт със собственика на зоомагазин ………. Последният отказва всякакво съдействие, а така също и отказва да предостави за контакт телефонния номер на ветеринарния лекар на зоомагазина.

Във връзка със сигнала настояваме да бъде извършена проверка на зоомагазин …….. относно следното:

1. има ли към настоящия момент…….., собственик на зоомагазин …….., сключен договор с ветеринарен лекар, който да осигурява необходимото ветеринарномедицинско обслужване на животните, съгласно Глава Трета, чл. 29., т. 1. от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

2. въпреки че в здравната книжка на кучето е записано, че са поставени първите две ваксини, едната от …., другата от …., два дни след придобиването на животното от семейство …. е констатирано сериозно заболяване, довело до смърт, с което се нарушава Глава Трета, чл. 31., т. 1. от Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Не е ясно дали кучето е ваксинирано практически или документите не са фалшиви.

3. осигурен ли е необходимият брой и вид служители, които имат познания и опит в отглеждането на съответните видове животни и предоставя ли се информация и съвети за начина на отглеждане на животните, съгласно Глава Трета, чл. 29., т. 2 и т. 4 и чл. 30.ал. 2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

4. осигурява ли се пълноценно хранене на животните, достъп до вода и до хранилките и поилките; има ли наличен регистър, поставени ли са чипове на животните, осигурява ли се разходка и почивка, съгласно Раздел II., чл. 10, ал.1, т.1 и т. 3 от Наредба № 41 и глава ІІІ от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), по-специално чл. 30 и чл. 31.

Според сигнала това не е първият случай на закупуване на болно животно от въпросния магазин.

Проверката следва да се извърши в зоомагазин ……., с адрес: …………..

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

Приложение:

1. копие от паспорт на куче, порода хъски, закупено от зоомагазин…
2. копие от доклада на лекаря, извършил лечение на кучето
3. тест за коронавироза

С уважение:

27. 03. 2009 г.
гр. София