относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus

ИЗХ. № 17-ЗЗЖ/25112008      

ДО:
ДИРЕКТОРА НА РВМС
гр. БУРГАС

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЛАСТ БУРГАС

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
гр. БУРГАС

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

            

СИГНАЛ
от сдружение „На ти с природата”
 относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus

Уважаеми дами и господа, До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал от страна на холандската организация ААП за екзотични животни във връзка с неправомерно отглеждане на млад бабуин от вида Papio cynocephalus в ресторант в бургаското село Еркеч – днешно Козичино, община Поморие. Бабуинът е затворен в клетка, в която не се виждат съдове за храна и вода. Клетката не е обогатена и няма място, където животното има възможност да се оттегли за почивка или да се усамоти. Клетката е изложена на двора и животното не е защитено от атмосферните условия. Младият бабуин е използван като атракция – туроператори водят почиващите да го наблюдават като за сафари.

Съгласно изискванията на чл. 21, Глава 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) не се допускат внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на полумаймуни и маймуни от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

Във връзка със сигнала молим да бъде извършена проверка на ресторанта на село Еркеч относно:

1.    Спазване на законодателството: Закон за защита на животните (ЗЗЖ)  – Глава II, чл. 12, Глава III, чл. 21; чл. 22, ал.1; чл. 27, ал. 1 ; Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Глава VII, Раздел I  – чл. 149, ал. 1; чл. 150, ал. 1; чл. 158, ал. 2; Раздел VIII, чл. 182, ал.1, ал. 2
2.    Наличие на документация на животното.
3.    Прилагане на реда по чл. 76, ал.4 по ЗЗЖ при доказани обстоятелства и настаняване на маймуната в спасителен център или зоологическа градина.

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

Приложение:

1.    Копие от снимков материал на бабуина, изпратен от жалбоподателя.
2.    Копие от жалба на английски език

 

25. ноември 2008 г.

гр. София         

                   С уважение: ………