Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009

ДО:
ДИРЕКТОРА НА РВМС
гр. Благоевград
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
гр. Благоевград
КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
област Благоевград
КМЕТА НА ГРАД МЕЛНИК
община Сандански
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

СИГНАЛ
от сдружение „На ти с природата”
относно проверка на зоокът, изграден на територията на …………….

Уважаеми дами и господа,

До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани относно неправомерно отглеждане на маймунка и лъв в …………….. Според сигнала животните се отглеждат в тесни клетки, в които не се виждат съдове за храна и вода. Животните са използвани за атракция и привличане на туристи. Състоянието на маймунката е особено лошо. Тя е апатична, не проявява интерес към околния свят. Опашката на маймунката е изгризана, като по думите на гледачите и, тя я е изгризала, след като е била изоставена от собствениците си.

Съгласно изискванията на чл.21 глава 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) не се допускат внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на полумаймуни и маймуни от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

Във връзка със сигнала молим да бъде извършена проверка на зоокъта на ………… относно:
1. Спазване на законодателството: Закон за защита на животните (ЗЗЖ) – Глава II, чл. 12, Глава III, чл. 21; чл. 22, ал.1; чл. 27, ал. 1; Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Глава VII, Раздел I – чл. 149, ал. 1; чл. 150, ал. 1; чл. 158, ал. 2; Раздел VIII, чл. 182, ал.1, ал. 2.
2. Наличие на документация на животните.
3. Прилагане на реда по чл. 76, ал.4 по ЗЗЖ при доказани обстоятелства и настаняване на маймуната и лъва в спасителен център или зоологическа градина.

Надяваме се на отговор по настоящата жалба в указаните от закона срокове.

С уважение: …….

28 април 2009 г.
гр. София