До края на месец април членове и съмишленици на сдружение „На ти с природата” ще разпространят до всички 150 ветеринарни кабинети в София информационна табела за данните, които ветеринарният лекар задължително трябва да събира при поставяне на трайна идентификация на домашно куче – микрочип. Данните са описани в държавен образец от март, тази година, и се оказват масово непознати за ветеринарните лекари. Паралелно с информационния лист доброволци към сдружението ще проведат и кратка анкета сред ветеринарните лекари относно информираността за техните задължение при регистрация на домашни кучета, запознатост с процедурата, тяхната готовност да съхраняват и подават данни до контролните органи. Анкетата ще отрази и предложенията на лекарите за подобряване на регистрационната процедура. Техните мнения ще бъдат отразени в доклад на „На ти с природата” до Министерство на земеделието и храните с препоръки за подобряване на регистрационната система.

По прогнозни изчисления броят на домашните кучета в София възлиза на 200 000. До 2010-та година регистрирани с маркировка са едва 4800 от тях, което е под половин процент от всички кучета в столицата. Проблемите с регистрацията на домашните кучета са от години. Съществува хаос в процедурата, липсват технически способи, както и отсъства ефикасен контрол.

Първата брънка от веригата по регистрация тръгва от частнопрактикуващия ветеринарен лекар, който по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) има задължението да поставя трайна маркировка на домашните кучета и да събира данни за техните собственици. Оказва се, че микрочипове (трайна идентификация) на кучета се слагат, но ветеринарните лекари не събират и не подават данни за тях до контролните органи. Основната причина за това до момента бе отсъствието на държавен документ, който описва данните, които следва да бъдат събирани. Българската Агенция по безопасност на храните издаде на 8 март 2011 година – Образец 124 с опис на всички данни, които лекарят трябва да попълва и съхранява при поставянето на микрочип. Образецът може да бъде открит в Интернет, но оказва се, че ветеринарните лекари не знаят за неговото съществуване.

Сдружение „На ти с природата” отпечата информационни табели, които съдържат както списък на данните по Образец 124, така и описание на процедурата по регистрация на куче, валидна към момента, съгласувана и опростена от Областна Дирекция по безопасност на храните. Процедурата предлага по-гъвкави и улеснени варианти за ветеринарните лекари – да съхраняват документация в кабинета си, без да я подават по пощата или внасят на място в ОБАБХ, което съкращава значително задължението на лекаря. Частните ветеринари ще могат да съхраняват данните, както в личния си компютър, така и на хартия. „На ти с природата” ще събере бързи варианти за връзка с ветеринарните кабинети и ще ги предостави на Областна Дирекция по безопасност на храните, София, за да улесни и опрости комуникацията между държавната институция и частните лекари.

Информационният лист се издава в сътрудничество с Областна Дирекция по безопасност на храните, София в рамките на проект „И с моето куче в Европа” на сдружение „На ти с природата”. Неговото отпечатване е финансирано от немската природозащитна организация Opens external link in new windowТиерхилфе Зюден, която над 10 години подпомага град София чрез безплатни кастрации на бездомни животни в Немски кастрационен център в Студентски град.

От 2011 година, общото европейско законодателство задължава всички собственици на домашни кучета да поставят един вариант на трайна идентификация на любимците си – микрочип.

Трайната идентификация на домашните кучета и поддържането на база данни за техните собственици са оценени от докладите на Световната здравна организация, като ключов елемент в контрола на здравния статус на животните в един град, като основен способ за намаляване на тяхното изоставяне и ограничител на популациите от бездомни кучета. За съжаление, от 2006-та година, когато е приет ЗВМД до момента тази процедура у нас масово не се прилага и спазва. С тази инициатива „На ти с природата” се надява да подпомогнем нейното опростяване, подобрение и ефективност.

снимка: Весела Субашка