На 24.10. и 11.11.2013 г., по жалба на Сдружение „На Ти с Природата”, бе направена проверка на дейността на Община Ботевград по Програмата й за намаляване на популацията на безстопанствените кучета. В комисията участваха представители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция за безопасност на храните, ОДБХ – София област и сдружение На Ти с Природата”. В хода на проверката се установи, че:

– Община Ботевград има Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2013 – 2016 г. Отговорен за изпълнението на Програмата е екологът на Общината – г-жа Веселка Василева.

– Регистрираният през 2010 г. общински приют за безстопанствени животни не отговаря на изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Наредба 41. Управителят на приюта Светлозар Божилов няма изискваното по закон за тази длъжност висше образование.

– Има сключен граждански договор с д-р Станислав Тодоров за ветеринарномедицинско обслужване в изпълнение на Програмата. Според представените от общината документи, от 2010 г. до сега, са кастрирани 36 животни, което е средно по 12 кучета на година. След кастрацията, според документите, животните са връщани по места.
За изпълнение на Програмата последните две години Общинския съвет е гласувал суми от порядъка на 2000 (две хиляди) лв. на година, според думите на зам. кмета, г-н Цанов.

– Назначеният от общината работник, занимаващ се със залавянето на бездомни кучета, не е преминал курс по хуманно отношение към животните, поради ниска образователа квалификация.

– Транспортното средство за превоз на заловените кучета не е одобрено и няма изискващия се лиценз.

– Регистърът на домашните любимци е непълен и не съдържа информация за идентификация на кучетата, платени такси или основания за освобождаване от такива.

– Не са предоставени доказателства, че средствата, събрани от такси за домашни любимци, се използват за мероприятия, свързани с намаляване на броя на безстопанствените кучета.

и други.

На Община Ботевград беше препоръчано да осъществи тясно сътрудничество и партньорство със Сдружение „На Ти с Природата”, с оглед подобряване на работата по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Беше препоръчано и коригиране на самата програма, като за всяка от набелязаните мерки се посочат изпълнители и срокове. Призова се общината да осъществи набелязаните в Програмата мерки и на практика.

Отправена бе и препоръка за засилване на контрола от страна на местната администрация по отношение на домашните кучета, съгласно законовите й задължения.

Общинският приют бе спрян от експлоатация за срок от 6 месеца, през което време трябва да бъде приведен в съответствие със законовите изисквания.

Сдружение „На Ти с Природата” ще изпрати на Община Ботевград официално писмо с предложение за конкретна помощ и партньорство, с цел хуманно и ефективно овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Ще се търси и активното включване на жителите на общината в конкретни мерки за решаване на проблема.

* Сдружение „На Ти с Природата”, създадено през 2001 г., е една от организациите за защита на животните, активно участвала при създаването на Закона за защита на животните, инкриминиране на насилието спрямо тях и създаването на подзаконови нормативни актове в тази област.