Скъпи приятели, искаме да ви обърнем вниние на една петиция, която според нашето мнение е от изключително значение за човешкото здраве, животните и природата.

Благодарим на нашата доброволка Деляна, която я преведе на български, за да е по-лесно да се запознаете с подробностите. Молим ви да я подпишете чрез линка – тук.

Превод на текста от петицията:

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКОТО И ЖИВОТИНСКОТО ЗДРАВЕ ОТ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПЕСТИЦИДИ

1. Искаме Европейският съюз (Е“) да предприеме мерки, посредством които да се гарантира, че държавите-членки на ЕС ще изпълняват задълженията си да защитават здравето на хората и животните.
Считаме, че до момента това не беше постигнато. Законите и останалите норми не бяха изпълнявани, за сметка на систематичното поощряване на индустриалните интереси, както ще изложим по-долу.

2. Настояваме Европейската комисия да забрани, без каквито и да било изключения, химичните вещества, за които е установено, че съществено вредят на човешкото здраве.
3. Молим Европейската комисия (ЕК) да гарантира, че държавите-членки на ЕС ще изпълняват задължението си за защита здравето на хората и животните.

4. Призоваваме ЕК да забрани участието на институциoнални, индустриални или търговски лобисти, независимо от предполагаемата уместност на тяхното мнение, политическа позиция или експертиза, при изготвянето и прилагането на закони, директиви и регламенти на ЕС, касаещи здравето на гражданите на ЕС, животните и околната среда.

5. Настояваме изследванията за токсичност на химичните вещества по отношение на хората да се извършват в съответствие с достиженията на съвременната наука и интелигентните научни стратегии за тестване, като незабавно бъдат изоставени „моделите“ за тестване върху животни като безполезни и опасни.

Мотиви.

Прозрачността и независимостта са основополагащи при извършването на оценка на риска и са съществено важни за правдоподобната и отговорна комуникация на тези рискове. Така би следвало принципно да бъде, но не е в настоящия случай!
Във Франция анализът на рисковете от химични вещества се извършва от Националния институт за индустриалната среда и рискове (INERIS), Френската агенция за здраве и безопасност на околната и професионална среда (AFFSET), Националната агенция за санитарна сигурност при храните, околната среда и работа (ANSES), чиито експертни комисии са обвити в мъгла. Не такъв е случаят в Германия, където дори Федералният институт – Център за документиране и оценка на методи, алтернативни на тестването върху животни (ZEBET) открито заявява, че сред членовете им има представители на химическата и фармацевтичната индустрия:
Евоник, Хенкел АГ & Кo KГаA, Клариант, Байерсдорф, Байер Фарма АГ. Независимостта на ZEBET не е гарантирана. Така например, оценките на риска за хора и животни от използването на пестициди и биоциди, извършена от ZEBET в изпълнение на Директива (ЕК) № 2009/128, са изготвени именно от хората, които произвеждат тези вещества!

Заинтересуваните експерти, които биват назначавани, са задължени, след като веднъж станат членове на Комисиите да действат независимо в името на общественото благо. Потенциален конфликт на интереси, който може да възникне в хода на работата на комисиите, трябва по необходимост да се обявява в писмена форма и да се публикува в интернет.
Също така, преди регистрация експертите трябва да бъдат разпитани за наличието на потенциален конфликт на интереси с предмета от дневния ред. Протоколите от срещите следва да съдържат отговорите на експертите.

Протоколите от срещите, цитиращи мненията, научните аргументи и заключения от дебата, се оповестява на обществеността на сайта на ZEBET. Заключенията от сесиите са мнения, които в крайна сметка се включват в позицията на ZEBET.
Оценката, която се прави конкретно от представителите на производствените индустрии е под формата на подкрепяна научна позиция, доклади или коментари и се публикува в описателната част. Оценката на опасностите за здравето от веществата или препаратите следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания и разпоредбите за управление на риска, предписани от националните, Европейските или световните разпоредби за оценка, разрешаване и пускане на пазара:

Регламент (EО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (PSM-VO)
Рекламент (EО) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (Biozid-VO)
Регламент (EО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди (RHG-VO) и
Директива (EО) 1272/2008 относно характеристиките, етикирането и опаковането на вещества и смеси (CLP-VO).

Работата на Комисията трябва да се фокусира първо и преимуществено върху продуктовото одобрение на пестициди и биоциди, с експертното участие на представители на индустрията и правителството, в съответствие на националните и Европейски разпоредби за тези вещества.
Три пестицида – хербицид Глифозат, инсектицид Малатион и Диазинон – са посочени от МАИР (Международната агенция за изследване на рака) (IARC) като „вероятно карциногенни“ Група 2А, които са карциногенни при животните и които също биха могли да бъдат карциногенни при хората, но това не е потвърдено с епидемиологични данни.Тази класификация зависи от отделните държави, в резултат на което инсектицидите Тетрахлорвинфос и Паратион са разрешени в САЩ, но не и в Европа.
Федералното бюро за оценка на риска има друго виждане за нещата, например по отношение на изпращаните от колеги писма, които се считат за равнозначни на оценителни изследвания.

Европейският парламент е предвидил амбициозни Регламенти относно химическите вещества, имащи негативно въздействие върху ендокринните функции, които включват много пестициди, използвани в земеделието.

Лобитата от индустрията се противопоставят на този регламент, предричайки катастрофални реколти, ако тези пестициди бъдат забранени. Федералното бюро за оценка на риска възприема сходно становище и в съобщение от 2011 година споделя своите „съществени опасения“ и предрича „сериозни икономически последици“, свързани с този Регламент.

Междувременно Европейската комисия възложи на EFSA (агенцията, отговорна за сигурността по храните) да даде коментар за тези регламенти, независимо от това, че Федералното бюро за оценка на риска е също толкова отговорно.

EFSA състави комитет от 18 експерта, 8 от които имат с връзки с индустрията, три от които бяха в подкрепа на индустрията и само 4 от които бяха провели някакви научни проучвания в сферата на причинителите на eндокринните заболявания. Заключението на EFSA бе, че тези вещества могат да бъдат оценени като всяко друго химично вещество.
Мнението на EFSA и това на Федералното бюро за оценка на риска ще се вземе предвид от САЩ и Европейския съюз, когато след няколко месеца бъде възобновено пускането на пазара на Глифозат. Какво ли биха могли да знаят тези институции за вредите, нанасяни от Глифозата върху човешкото здраве, след като самите те трябва да вземат решението за пускането му на пазара?

Проблематичен е фактът, че някои от служителите на БАЕсЕф и Байер участват в Бюрото на Комисията по пестицидите на федерална оценка на риска. Академичната независимост и липсата на конфликт на интереси на тези, които печелят от пускането на пазара на Глифозат, повдигат сериозни въпроси.
Същото важи и за EFSA, където 59% от служителите имат връзки с агро-хранителната индустрия, съгласно Корпорет Юръп Обзървътъри (Observatory of European Corporations) (CEO). В миналото, лицата, заемащи отговорни позиции в експертните комитети на EFSA и Федералното бюро за оценка на риска, бяха строго критикувани.
Шокиращо е, че токсикологичният анализ винаги се базира на животински „модели“, докато съществуват толкова алтернативни методи, в които не участват животни. Например, токсикогеномията, използваща посявки от човешки клетки, „ин витро“ тестовете и интелигентните комбинации на стратегии за изпитвания, биха могли напълно да заменят животните.

1. ЕО Регламент 1907/2006 на Европейския парламет и съвета от 18 декември 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) изрично споменава в член 40 Токсикогеномията като алтернативен метов за токсикологична оценка:

(40) Комисията, държавите-членки, индустрията и другите заинтересовани лица следва да продължат да допринасят за популяризиране на алтернативни методи за изпитване на национално и международно ниво, включително компютърно-асистирани методи, ин витро методи, като например (където е приложимо) тези, които са базирани на токсикогеномия и други релевантни методи. Стратегията на Общността да насърчава заместващи методи за изпитване е приоритет и Комисията гарантира, в контекста на бъдещата Изследователска Рамка програми и инициативи, като действията на Общността за защита и поддържане благосъстоянието на животните 2006-2010, запазват значението си. Участието на заинтересованите лица обявяването на възможности за инициативи също следва да бъде поощрявано.

Всички заинтересовани страни бяха поканени за обсъждане и коментари. През 2004-5 Антидот Юръп (Antidote Europe) успешно приложи токсигеномията. 30 химични вещества бяха изпитани върху колонии от човешки клетки. Всеки тест беше повторен, за да гарантира възпроизводимост на резултатите. Модифицирането на гените от клетките, изложени на тестовите субстанции, сравнени гените от неизложените клетки, позволи на учените да идентифицират конкретното увреждане, което води до заболявания като рак, диабет, невродегенеративни заболявания или такива, които касаят развитието на нервната система, например Синдром на Алцхаймер или аутизъм.
В САЩ този метод позволява роботизирани устройства да тестват токсичността на 100 вещества на ден. Въпреки това Европейската комисия отхвърли включването на този метод в REACH под предтекст, че технологията не може да бъде „валидирана“. Тестовете с животни били ли са някога „валидирани“?

Никога, поради простата причина, че това е невъзможно, тъй като лесно може да се докаже, че нито един биологичен вид не представлява биологичен модел на друг, нито дори близък в еволюционен контекст.

Въпреки че този метод дава валидни резултати за хората и е от 100 до 1000 пъти по-бърз и евтин в сравнение с тестването върху гризачи, отказът той да бъде включен в REACH е непонятен – освен разбира се ако не става въпрос за засягане на замесени интереси?

Използването на животни като човешки модели очевидно е голямо предимство за индустрията, тъй като позволява производителите да избират видовете животни, за да „докажат“, че съответното вещество не е карциногенно или не води до ендокринни увреждания. Например, някой може да избере мишка от вида C57Bl (който е устойчив на карциногени) или от вида CD-1 (който не реагира на естроген), докато тест върху вида C3H (който е 100 пъти по-чувствителен на карциногени) или C57BL / 6J (15 пъти по-чувствителен на естроген) „доказва“, че съответното вещество е голям карциноген или мощен фактор за еднокринни увреждания.

Токсиколозите могат да избират между хиляди подобни видове мишки или плъхове, за да покажат безвредността на дадено вещество и съответно да получат разрешение за пускането му на пазара, докато избор на различен биологичен вид би показал, че същото вещество е силно карциногенно или наподобява ефекта на женските хормони. Подобни тестове могат да докажат всичко или нищо. Това е научна измама, за която токсиколозите следва да бъдат държани отговорни, поради всички човешки заболявания, до които са довели.

Подобни злоупотреби не са възможни при токсикогеномията, тъй като гените на клетките не биха могли да лъжат или заблуждават. Именно поради това индустрията продължава да заобикаля използването им.

Тестовете върху животни не само не са необходими и жестоки, но са също така погрешна заблуда във вреда на милиони потребители, които в последствие се питат коя е причината за техния тумор, диабет или Алцхаймер.
Разбира се, индустрията не е отговорна, тъй като токсикологичното изпитване е направено в съответствие с регламента REACH.

През октомври 2013 година ние лично внесохме в Брюксел нашата петиция 1833/2013, касаеща тестването върху животни и регламента REACH. Петицията беше разгледана и допусната от Комитета по петициите на 1 април 2014 г. След ново изслушване на 15 април 2014 г. Комисията затвори петицията чрез „Комуникация от Комисията към Член“ от 30 април 2014 г.

Новото изслушване беше възможност за нас да представим други аргументи и да поставим въпроси от голям обществен интерес относно REACH, но все още нямаме отговор.

„Комуникацията от Комисията до нейните Членове“ не съдържа коментар относно следното:

Принципно, регламентът REACH има за цел да защитава човешкото здраве и околната среда. Нашият въпрос беше: Не е ли илюзия така наречената сигурност на здравето на гражданите? Защото в действителност на пазара все още има токсични, карциногенни и репротоксични вещества, въпреки че те са внимателно обозначени с „дата на годност“ и съобщение за „дози без токсични ефекти“.

Дори вещества, повдигащи „много сериозни опасения“, са разрешени за разпространение на пазара:

– Ако производителят докаже, че може да контролира риска
– Ако няма по-малко токсична алтернатива
– Ако социално-икономическият интерес има превес над риска
– При наличието на извънредно разрешително за пускане на пазара.
Ако REACH следва да бъде гаранцията за защита на човешкото здраве, как тогава регламентът REACH позволява вещества, създаващи „големи опасения“ да бъдат разпространявани на пазара само със „специално разрешително“ например, базирано на „социо-икономически интереси“?

Критериите за определяне на веществата като „вещества, създаващи сериозни опасения“ (SVHC) са: карциногени, мутагени, репродуктивни токсини, тератогенични, постоянни, биоакумулативни и токсични.

Възможно ли е в действителност ние да си играем с живота и здравето на гражданите на ЕС под предтекст за „социо-икономически интереси“?

Немската организация „BUND“ изследва на случаен принцип девет детски играчки за наличието на химични вещества. В допълнение на репротоксични пластификатори, се оказало, че тези играчки таят още невротоксични (толуол), карциногенни, полициклични ароматни съставки и нонифенол, водещ до потенциални ендокринни увреждания.
Във френския ежедневник „Льо Монд“ на 6 юли статия със заглавие „Защо немският дълг надминава гръцкия“ коментира разходите за здравеопазване в Европа в резултат на заболявания на мъжката репродуктивна система, рак, затлъстяване, диабет и невродегенеративни заболявания, като последици от излагането на химични вещества. Цената за тях е 157 милиарда евро на година.
Обществото по ендокринология (‘Endocrine Society“) (САЩ) публикува в сайта „Сайнс Дейли“ изялвение, посочващо ефектите на веществата, увреждащи ендокринната система. Те засягат здравето и причиняват дълъг списък със заболявания, чиято стойност за Европа е между 150 и 260 милиарна евро на година, потвърждавайки статията в “ Льо Монд “ (източник: JCI Monaco).
Основни производители на тези вещетва: химическата индустрия, която е в тясни връзки с фармацевтичната индустрия и изпраща свои „експерти“ в комисиите на ЕАСХ и Федералното бюро за оценка на риска.

По ирония на съдбата фармацевтичната индустрия предоставя лекарствата за лечение на заболяванията, причинени от химическата индустрия. Доста доходоносна уговорка.

С уважение,

Жизела Урбан, Tierfreunde ohne Grenzen e.V.
Габриеле Мензел, Tierfreunde ohne Grenzen e.V.
Проф. Д-р Клод Райс, Antidote Europe
Андре Менаш, Antidote Europe
Райнър Гертнер, Tierversuchsgegner BRD e.V.
Бетина Юнг, Bundesvorsitzende der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz – MUT
Карл-Хайнц Грев, Partei, Mensch, Umwelt, Tierschutz – MUT

Референции:
1. Статия от Zeit Online du 29.7.15
De nombreux arguments en défaveur du glyphosat
http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2015-07/glyphosat-krebs-herbizid-landwirtschaft

2. Glyphosat tue des bactéries vitales pour l‘homme (arte)

Maladies mystérieuses des bovins et déformations sévères chez les porcelé. Recherches de l’Université de Leipzig
https://www.youtube.com/watch?v=rpZmev9z-Gk

3. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kampf-um-glyphosat-wenn-leserbriefe-von-monsantoals-studien-gelten-1.2570374

4. https://www.lobbycontrol.de/2015/06/efsa-bfr-gefaehrden-unsere-gesundheit-zugunsten-derindustrie/

5. New robot system to test 10,000 chemicals for toxicity
http://www.nih.gov/news/health/mar2011/niehs-10.htm

6. BUND-jouets montre: trop de poisons dans les jouets
https://www.bund.net/index.php?id=22526

7. The article “ Pourquoi la dette allemande surpasse la dette grecque“ ( Le Monde from 07.06.15)

8.. Exposure to endocrine-disrupting chemicals costs EU billions annually
Exposure to endocrine-disrupting chemicals costs EU billions annually