ОТВОРЕНО ПИСМО

От сдружение „На Ти с Природата“, регистрирано в обществена полза,
ЕИК 130552048; с адрес: София; ул. „Г. С. Раковски“ 191 вх. Б;
e-mail: office@iwns.org

Относно: Предложение за стратегическо партньорство за самостоятелно или съвместно стопанисване на общинските приюти за безстопанствени кучета, намиращи се в с. Горни Богров и кв. Слатина.

Уважаема г-жо Фандъкова,

Сдружение „На Ти с Природата“ от създаването си през 2001 г. до сега винаги е било активен участник в инициативи и дейности, допринасящи за по-добро отношение към животните и отговорно поведение спрямо тях и обществото, което е видно както от нашия устав, така и ежегодните отчети за дейността ни.

В тази връзка искаме категорично да заявим желанието си да продължим да работим в полза на обществото и за благосъстоянието на животните, включително и като партньор на Столична община.

Като организация с дългогодишна история и отговорно отношение към дейността по защита на животните, считаме че преди всичко следва да бъдат изяснени няколко основи въпроса по отношение на приютите, предлагани за стопанисване:

1. Приютът в с. Горни Богров е регистриран като „Приют от открит тип“ и не отговаря на изискванията на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г., в сила от 17.04.2012 г.; изм. с Решение № 13774 от 2.11.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от 14.05.2013 г.; изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., доп., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.; изм. с Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС на РБ; Решение 12637 от 25.11.2015 г. – бр. 100 от 18.12.2015 г.; Решение № 5536 от 10.05.2016 г. на ВАС на РБ – бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г.). Считаме, че е редно, преди предлагането му за самостоятелно или съвместно стопанисване с НПО, приютът в с. Горни Богров да бъде приведен в съответствие със законовите изисквания и пререгистриран по съответния ред.

2. Приютът „Втори шанс“ в кв. Слатина беше построен и стопанисван от германската организация за защита на животните Тирхилфе зюден, която имаше желание да продължат да го стопанисва – самостоятелно или заедно с българска организация за защита на животните. По наше мнение, предложението за стопанисване на приюта следва да се отправи и към организацията, която го е създала и управлява в продължение на години, т.е. и към Тирхилфе зюден.

3. В доста лаконичното предложение за стратегическо партньорство, публикувано на сайта на Столична община (https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/stolicna-obsina-se-obr-sa-k-m-vsicki-zainteresovani-organizacii-za-zasita-na-zivotnite-registrirani-po-reda-na-zakona-za-uridiceskite-lica-s-nestopa-1?inheritRedirect=false&redirec), не са посочени ясно минималният набор от ангажименти, които всяка от страните би следвало да поеме, нито критериите за избор на партньор от неправителствения сектор.

Като се вземе предвид, че съгласно чл. 40б, т.2 от Закона за защита на животните общините са длъжни да финансират мероприятията за овладяване популацията на безстопанствените кучета, не на последно място особено важно е и изясняването на следния въпрос: Какъв финансов ангажимент поема общината за издръжка на тези приюти? Отговорът на този въпрос е от изключителна важност, тъй като българските организации за защита на животните не разполагат с регулярно финансиране за дейността си.