Управителният съвет (УС) на сдружение с нестопанска цел “На ти с Природата” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 20 ноември 2010 г. от 11.30 часа в офиса на сдружението, намиращ се на адрес в София, ул. Трапезица 4, вх. 3, ет. 2, ап. 4.

Дневният ред на Общото събрание включва:
1. Технически отчет на дейността на УС за периода 2009-2010.
2. Финансов отчет на СД „На ти с природата” за периода 2009-2010 .
3. Избор на нов Управителен съвет на сдружението.

Поканват се всички членове да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители.
Писмените материали са на разположение на членовете.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 12. 30 ч. същия ден на същото място.