Неудовлетворителен отговор и липса на действия по наша Жалба до БАБХ

18.05.13 / Жалби и сигнали

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

ЖАЛБА

от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата

с адрес: гр. София; ул. „Г. С. Раковски“ №191 вх. Б; тел **** *** ***;

Относно: неудовлетворителен отговор и липса на действия по наша Жалба до БАБХ с вх. № 679/15.01.2013 г.

Уважаема д-р Костадинова,

Обръщаме се към Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“, тъй като считаме, че по наша Жалба до БАБХ с вх. № 679/15.01.2013 г., не е извършена проверка и няма последствия за допусналите жестокост към животно служители на Община Ботевград.

От отговора на нашата жалба става ясно, че от БАБХ се позовават на проверка, извършена от служители на ОДБХ – Костинброд, въпреки нашето настояване проверката да бъде извършена от БАБХ и в нея да бъде включен представител на сдружение „На Ти с Природата” (съгласно чл. 58 от ЗЗЖ и чл. 170 ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност). В жалбата подчертаваме, че при предишни проверки от ОДБХ са били прикрити нарушения, според колегите от „Четири лапи”, участвали в такава проверка..

Не става ясно, дали проверката на ОДБХ е извършена в следствие на подадения от нас сигнал, какво точно е проверявано и на коя дата е осъществена проверката.

Също така, не става ясно дали е проверен конкретния случай на жестокост към куче, недвусмислено документиран с приложените снимки.

В отговора до нас не се споменава, дали има санкционирано длъжностно лице, допуснало проявата на това жестоко отношение при залавянето на кучето. Отговаря ни се, че От датата на проверката е организирано обучение по хуманно отношение на членовете на екипа по залавяне на кучета…”, но не става ясно, дали към датата на залавяне на кучето от снимките (12.01.2012 г.) ловците са били завършили въпросния курс.

Нямаме информация също така какво е наложило удължаване на срока на предписание № 37/23.11.12 с 3 месеца и на какво основание е удължен този срок.

Лично сме се уверили, че животното, пострадало при „лова” на 12.01.т.г. не е агресивно. В тази връзка настояваме да се провери, дали подадения устен сигнал, че същото е проявило агресия спрямо гражданин, е регистриран по съответния ред в общината и дали е записано името на лицето, което го е подало. В противен случай, според нас, може да се твърди, че позоваването на въпросния „устен сигнал” е само начин, отговорните за проявената жестокост длъжностни лица да избягат от отговорност.

Надяваме се, че ще направите необходимото, за да бъде извършена действителна проверка на изложеното от нас, както в тази жалба, така и в жалбата до БАБХ с вх. № 679/15.01.2013 г. и виновните за варварския начин на залавяне на животни служители на Община Ботевград (ловците и тези, които са отговорни за изпращането им да „ловуват”), ще бъдат санкционирани, съгласно изискванията на закона.

Прилагаме:

1. Копие на наша Жалба до БАБХ с вх. № 679/15.01.2013г.

2. Копие на отговора на БАБХ от 29.01.2013 г.

11.02.2013 г. С уважение:

Гр. София /Г. Пападопова, председател на УС на

Сдружение „На Ти с Природата”/