Груби нарушения установиха представители на организация “На ти с Природата” на така нар. пазар за животни, разположен на малка улица, безименна, зад театър “София” и парка Заимов, до 17 ДКЦ, с работно време – всяка събота между 9 и 12 часа.
1. Пазарът не отговаря на никакви изисквания според НАРЕДБА № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни, издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 101 от 18.11.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.
т. 9, р. 6, № 960я
2. Пазарът нарушава заповед на министъра на земеделието Нихат Кабил, постановена в ДВ, бр.90, от 11.11.2005, стр.30, заповед N РД-09-573 от 3.11.2005, която гласи: “На основание на чл.29 ал.5 от ЗВД и във връзка със съществуваща опасност от възникване и разпространение на инфлуенца /грип/ по птиците на територията на страната нареждам: Забранявам търговията с живи птици на пазарите за търговия с животни в страната”.
3. Пазарът нарушава Закон за Ветеринарномедицинската дейност от 5.07.1999 г., обн., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., Глава седма: Правила за защита и хуманно отношение към животните.
ФАКТИ:
· Пазарът представлява сборище от автомобили с открити багажници, в които се намират клетки с кучета, котки, зайци и кокошки.
· Повечето животни се продават във видимо нездрав вид (част от животните имат кожни заболявания и могат да пренасят зарази), претъпкани са в тесни клетки, изложени са на студа и изглеждат недохранени.
· Животните нямат документи за здравен статус и законово родословие, повечето са безпородни, въпреки че търговците ги продават на цени за породисти животни.
· Птиците са в тежко здравословно състояние. В един кафез има по 30-40 папагалчета, натрупани едно върху друго, част от тях мъртви.
· По сергиите няма ценоразпис и продажбата на животните става по договорка.
Пазарът продължава да действа, въпреки:
· Актовете, които е налагала РВМС
· Забраната на Централна Община
Поради грубите нарушения на търговците на животни – както на заповедта на Министъра на земеделието и горите за забрана на търговията с птици поради опасност от птичи грип в страната, така и във връзка със стандартите за хуманно отношение към животните, организация “На ти с Природата” изпрати сигнал до директора на НВМС – д-р Байчев, който разпореди инспектори от РВМС София да затворят пазара.
До този момент пазарът не е затворен. Беззаконието и грубото нарушаване на наредбите за хуманно отношение към животните продължават.