Всеки собственик на куче, който кастрира животното си ще бъде освободен от такса регистрация. Таксата регистрация ще варира между 50 лв. и 200 лв. и ще се определя от местния общински съвет.
Според новият Закон за ветеринарномедицинска дейност, собствениците на животни компаньони са длъжни: “Да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните”. ( Глава седма, раздел IV, чл.172, ал.3).

Чл. 175. гласи, че : За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси”.
По долу се пояснява, че от такса регистрация се освобождават: кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; ловни кучета и кастрирани кучета;
Това е ново правно разрешение в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и е изключително полезен метод за овладяване броя на бездомните кучета по улиците. Факт е, че голям брой от кучетата, които са бездомни преди това са имали стопани. Затова, ако домашно куче попадне на улицата и е кастрирано, възможността да създаде потомство, да е агресивно и да събира глудници/ако е разгонено/ е преустановена.

Новият закон регулира и отговорността на стопаните към домашните си любимци. Чл.173, ал.2 и ал.3 от Глава седма определят, че собствениците на кучета са длъжни:
При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът да регистрира кучето си при ветеринарен лекар.

При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

Идентификационният код съдържа информация и за стопанина. Когато някой притежател на куче реши да го изхвърли на улицата, местните власти и РВМС ще разберат неговата идентичност чрез базата данни от микрочипа, който е поставен на животното и ще му потърсят отговорност.