Общи положения

Статут

Чл. 1 /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
/2/ Дружеството отговаря на задълженията си със своето имущество.
/3/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
/4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2 /1/ Наименованието на сдружението е Регионален природозащитен център – На ти с Природата
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
/3/ Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указание „клон“ и населено място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището и адресът на срдужението са: гр. София, община „Средец“, ул. „Г. С. Раковски” 191, вх. Б, ет. 1.

Срок

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5 Сдружението осъществява дейност на територията на Република България в обществена полза, изразяваща се в: защита на животните, защита на градската флора и фауна, опазване на околната среда.

Цели и задачи на сдружението

Чл. 6 Основните цели на сдружението са:
1. Да работи за укрепване на човешкия морал чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение към природата и животните
2. Да търси методи за оптимално хармонично съжителство между хората и животните в съответствие с българското и европейското законодателство
3. Да съдейства за опазване на градската околна среда
4. Да разширява общественото участие при решаване на природозащитни и екологични проблеми на територията на Република България.
5. Да способства за висока информираност по проблемите на градската екология и животните.
6. Да развива екологично образование и природозащитна етика

Чл. 7 Задачи, с които сдружението ще постига своите цели са:
1. Разработване на образователни модули по обучение на граждани за хуманно третиране на животните и опазване на околната среда.
2. Разработване на диалогични програми и игри за детско и училищно възпитание в начини на общуване с природата и животните.
3. Разработване на програми и проекти за информиране относно екологични и природозащитни теми.
4. Организиране провеждането на обществени обсъждания, семинари, неформални работни срещи и други форми на участие на обществеността по екологични и природозащитни теми.
5. Изграждане на библиотечен фонд с тематична литература за защита на природата и животните за ползване от всички граждани.
6. Развиване на мрежа от активисти-природозащитници на територията на Република България.
7. Участие в изграждането на цялостна структура за решаване на проблема с бездомните животни в България .
8. Научни изследвания в областта на защитата на животните и екологията
9. Законодателни инициативи за подобряване на нормативната уредба относно отношението на хората по повод на животните.
10. Разработване на програми за подкрепа хармонизацията на българското законодателство с европейското и за приложение на Директивите за хуманно отношение към животните.
11. (отм. на ОС на 1.06.2013 г.)
12. Създаване на юридическо-информационно бюро за защита на животните.
13. Създаване на мрежа от юристи за защита на животните .
14. Участие в международни програми, предоставящи следдипломна квалификация на български юристи в областта на защитата на животните и природата.
15. Обмяна на опит и съвместна дейност с български и чуждестранни неправителствени организации.
16. Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на Сдружението.

Членство

Членски права и задължения

Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно.Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице и всяко юридическо лице, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

Чл. 10 Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняване на членските права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл.12 Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.
Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата и се произнася в едномесечен срок. Отказът за прием на член се обжалва пред Общото събрание. Последното се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.

Прекратяване на членство

Чл. 13. /1/ Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;
5. при отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на действия, несъвместими с дейността на сдружението. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

Имущество

Имущество

Чл. 14 Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници и средства на сдружението

Чл. 15 /1/ Всички членове са длъжни да заплащат членски внос. Членският внос е в размер на 2 /два/ лева, който се заплащат наведнъж за цяла година – до 30 март на настоящата година
/2/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица, сключва договори за спонсорство, да получава средства по целеви програми и проекти.

Стопанска дейност

Чл. 16 /1/ Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество, консултантски услуги, ветеринарно-медицински услуги
/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони
/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на управителния съвет на сдружението

Управление

Органи на сдружението

Чл. 17 Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 18 В общото събрание участват излъчените от локалните (общински) структури представители (делегати), като всяка локална структура излъчва един представител.

Представителство

Чл. 19 /1/ Пълномощник може да бъде само физическо лице
/2/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието
/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица
/4/ Пълномощниците могат да представляват само един член от Общото събрание

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20 Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
7. взема решение за участие в други организации;
8. приема основни насоки и програми за дейността на сдружението;
9. избира експерт-счетоводител;
10. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
11. приема бюджета на сдружението;
12. приема отчета за дейността на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 21 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж на 2 /две/ години – редовно Общо събрание.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на общото събрание

Чл. 22 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/ Свикването се извършва чрез покана, изпратена по пощата с обратна разписка или чрез електронна поща на адрес, предоставен като контакт от членовете на сдружението.
/4/ Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложенията за обсъждане, предложенията за решение, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква
/5/ Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл. 23 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 24 /1/ На заседанието се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
/2/ В списъка на предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 25 Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината представители на локалните структури. При липса на кворум Управителния съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл. 26 Всеки делегат в Общото събрание има право на един глас.

Конфликт на интересите

Чл. 27 Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл. 28 /1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите
/2/ За решенията по чл. 20, т. 1 и т. З се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 29 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 30. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола

Управителен съвет

Чл. 31 /1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
/3/ Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.
/4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/ Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице-член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

Чл. 32. Членовете на Управителния съвет, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 33. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
/3/ Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Зам. председател от членовете си.
/4/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
/5/ При писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет Председателят е длъжен да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/6/ Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
/7/ Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
/8/ Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
/9/ Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
/10/ Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
/11/ Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
/12/ Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
/13/ Управителният съвет назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението.
/14/ Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
/15/ Всеки член на Управителния съвет на сдружението има право на един глас в общото събрание

Кворум и мнозинство

Чл. 34. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 33, ал. 8, 10 и чл.43, ал.2 от Устава, които се взимат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
/4/ УС може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС
/5/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 35 /1/ Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
/2/ Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател

Чл. 36. /1/ Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председателя, който има функциите на управител. Председателят може да бъде сменен по всяко време.
/2/ Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
/3/ Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;

Заместник председател

Чл. 37 /1/ По указание на Председателя го замества при трайно отсъствие.
/2/ Изпълнява функции и задачи, възложени му от Председателя.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. Общото събрание може да определя възнаграждение на членовете на Управителния съвет.

Годишно приключване

Документи по годишното приключване

Чл. 39 Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 41. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко експерт-счетоводителя, назначаван от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 43 Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 44 Сдружението не разпределя печалба

Книги на дружеството

Чл. 45 /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и на протоколчика и се подвързват в специални книги.
Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписки или извлечения от протоколите.
/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация, БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

Прекратяване и ликвидация

Основания за прекратяване

Чл. 46 Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 47. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване кредиторите на сдружението.
/3/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението.
/4/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. З, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най- близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел дейност.
/5/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 48 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл. 49 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият устав е приет на редовното Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Регионален природозащитен център – На ти с Природата“, състояло се на 30. 11. 2002 г. и е променен на редовното Общо събрание, състояло се на 22. 07. 2012 г. и на редовно общо събрание, състояло се на 1.06.2013 г.

Публикувано в уебсайта на iwns.org на 06 юни 2013 г.
©2013, by iwns.org