Финснсов отчет за 2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА