Финснсов отчет за 2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА