Писане на жалби и/или сигнали

Писането на сигнал или жалба не е сложно и не е нужно да сте юрист, за да се справите.
Тази форма на кореспонденция с администрацията обаче си има правила, които трябва да се спазват. В противен случай, колкото и сериозен да е въпросът, който повдигате, вашият сигнал или жалба може да остане без отговор.

Преди да започнете писането:

1. основание за сигнал/жалба: опитайте да намерите юридическо основание т.е. някакъв аргумент в български закон или наредба, който третира вашия сигнал/жалба
2. компетентна институция: много важно е да определите до кого точно трябва да изпратите сигнала/жалбата. Това отново го пише в закона, който третира вашия случай. Институцията, която може да ви свърши работа, т.е. отговаря по вашия случай – тя е водещата ви инстанция и от нея можете да търсите отговорност за липса на отговор.
3. копия: ако считате, че има и други институции, които са свързани със сигнала/жалбата, но не са пряко ангажирани с контрола, а по-скоро в името на статистиката искате да ги уведомите какво се случва, включете ги като копия във вашия сигнал/жалба под водещата институция, до която изпращате.
4. получател на сигнала/жалбата: обикновено това е лицето, което представлява институцията – кмет, генерален директор, министър, който ще разпредели до съответното звено за проверка.

Разгледайте добре примерни сигнали и опитайте да повторите тяхната структура. Ако имате колебания, попитайте ни.

Някои стилистични правила:

1. не навлизайте в излишни словоизлияния. Художествени и емоционални текстове не са подходящи.
2. пишете с цифри, дати, адреси, телефони за връзка, бройки
3. стремете се текстът на сигнала/жалбата да е максимално кратък и точен, не по-дълъг от една страница.

Примерни сигнали, изпращани от сдружение „На Ти с Природата“.
Примерни жалби, изпращани от сдружение „На Ти с Природата“.