Във връзка с неправомерно използване на името на сдружението ни, УС на сдружение „На Ти с Природата“ уведомява всички заинтересовани, че от създаването си през 2001 г. до настоящия момент:

– Не сме издавали карти, с които да легитимираме свои членове, доброволци или случайни лица да се представят като „зооинспектор“-и.
– Не сме упълномощавали с карта когото и да било да представлява сдружението по какъвто и да е повод.
– Единственото лице, което има право да представлява сдружението, е Председателя на Управителния съвет или изрично упълномощено от него лице, чрез заверено по съответния ред пълномощно.
– Сдружение „На Ти с Природата“ никога не е членувало в Национална координационна мрежа, нито е предоставяло правомощия на същата мрежа да използва името ни върху свои документи.

Всякакви карти за легитимация, съдържащи нашето име или лого, без саморъчен подпис и имена на представляващия сдружението по време на издаването им, представляват документи с невярно съдържание, дори върху тях да е поставен печат, приличащ на нашия!