Наредба № 24 от 28.12.2009 г. за реда и начините на взаимодействие между органите на Националната ветеринарномедицинска служба и Министерството на вътрешните работи

Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 8.01.2010 г.

*Информацията е последно обновена на 03.10.2018

Текстът в PDF формат

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начините на взаимодействие между органите на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. Взаимодействието между органите на НВМС и МВР се осъществява при спазване на принципа на самостоятелност и в изпълнение на определените им от съответните нормативни актове задачи и дейности.

Чл. 3. Органите на МВР оказват съдействие на НВМС при предотвратяване, преустановяване и разкриване на нарушения на ветеринарномедицинските изисквания, свързани с безопасността на храните от животински произход, здравеопазването на животните, хуманното отношение към животните, граничния ветеринарномедицински контрол и прилагане на принудителни административни мерки от органите на НВМС.

Чл. 4. Взаимодействието се осъществява между националните, регионалните и териториалните структурни звена на НВМС и МВР.

Раздел II
Ред и начини на взаимодействие

Чл. 5. Взаимодействието между органите на НВМС и МВР се осъществява съответно между:
1. генералния директор на НВМС и директорите на главните дирекции в МВР или техните заместници;
2. директорите на регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС), дирекция „Столичен ветеринарно-санитарен контрол“ (СВСК) и директорите на областните дирекции на МВР;
3. директора на дирекция „Граничен ветеринарномедицински контрол“ (ГВМК) при НВМС и директора на главна дирекция „Гранична полиция“ или директора на съответната Регионална дирекция „Гранична полиция“;
4. началниците на отдели „Граничен инспекционен ветеринарен пункт“ и началниците на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП);
5. дежурния граничен ветеринарен инспектор и началника на дежурната смяна на гранична полиция на ГКПП – по време на нощни дежурства;
6. началниците на отдели и сектори „Държавен ветеринарно-санитарен контрол“ (ДВСК), общинските ветеринарни лекари по здравеопазване на животните и началниците на районните управления (РУ), участъци или служителите от оперативните дежурни части в РУ;
7. официалните ветеринарни лекари и служителите от РУ и участъците.

Чл. 6. Взаимодействието по чл. 5 се осъществява в следните случаи: 1. по т. 1 – при опасност, възникване, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и опасност за живота и здравето на потребителите на суровини и храни от животински произход на територията на няколко области или на цялата страна;
2. по т. 2 – при опасност, възникване, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и опасност за живота и здравето на потребителите на суровини и храни от животински произход на територията на съответна област;
3. по т. 3 – по въпроси, свързани с подобряване на ефективността при осъществяване на граничния контрол;
4. по т. 4 и 5 – при неизпълнение на законови разпореждания на органите на граничния ветеринарномедицински контрол;
5. по т. 6 и 7 – при неотложна необходимост за предотвратяване, възникване и разпространение на болести по животните и опасност за живота и здравето на потребителите на суровини и храни от животински произход на територията на съответната община или населено място.

Чл. 7. Взаимодействието между органите на НВМС и МВР се осъществява чрез: 1. извършване на съвместни проверки;
2. оказване на съдействие на органите на НВМС при възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения при:
а) прилагане на неотложни мерки за опазване живота и здравето на потребителите на суровини и храни от животински произход;
б) прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
в) контрол за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните;
г) внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на обектите, подлежащи на граничен ветеринарномедицински контрол;
3. обмен на информация;
4. провеждане на работни срещи и съвещания;
5. изготвяне на инструкции, заповеди, доклади, справки и анализи.

Чл. 8. (1) В случаите по чл. 7, т. 1 – 4 се изготвя писмено искане от съответния ръководител по чл. 5, т. 1 – 3. (2) В случаите по чл. 7, т. 1 и т. 2 искането съдържа:
1. повода за оказване на съдействие;
2. необходимите сили и средства за оказване на съдействието;
3. мерките, които органът, до който е отправено искането, следва да предприеме.
(3) В случаите по чл. 7, т. 3 в искането се посочват видът и обемът на необходимата информация.
(4) В случаите по чл. 7, т. 4 искането съдържа:
1. мястото и времето на провеждане;
2. въпросите, които ще се обсъждат;
3. служителите, чието присъствие е необходимо.

Чл. 9. За всеки конкретен случай на взаимодействие длъжностните лица по чл. 5, т. 1 – 3 издават заповед.

Чл. 10. (1) Органите на НВМС и МВР предприемат спешни действия при:
1. възникване на болести по животните, които могат да причинят значителни икономически загуби;
2. масова смъртност на животни;
3. хранителни отравяния на хора;
4. наличие на данни за разпространение на суровини и храни от животински произход без ветеринарномедицински документи в търговската мрежа.
(2) В случаите по ал. 1 взаимодействието се осъществява чрез устно искане, отправено от длъжностните лица от НВМС до съответните длъжностни лица от МВР.

Чл. 11. (1) Когато служител на РУ при изпълнение на служебните си задължения има съмнение, че се извършва нарушение на ветеринарномедицински изисквания, той незабавно информира съответния официален ветеринарен лекар или прекия му ръководител.
(2) В случаите по ал. 1 официалният ветеринарен лекар или прекият му ръководител извършва проверка на място.
(3) При констатиране на нарушение на ветеринарномедицинските изисквания в зависимост от вида и степента им се издават предписание, акт за възбрана, разпореждане или съставяне акт за установяване на административно нарушение.
(4) Служителят на РУ оказва съдействие на ветеринарния лекар при прилагане на съответните мерки.

Чл. 12. (1) Когато физически лица възпрепятстват изпълнението на служебни задължения на ветеринарни лекари от НВМС, ветеринарният лекар незабавно информира началника на РУ или началника на участъка.
(2) В случаите по ал. 1 началникът на РУ или участъка незабавно изпраща служител за оказване на съдействие на място.

Чл. 13. (1) В 7-дневен срок от извършване на съвместна проверка или провеждане на работна среща или съвещание директорите на РВМС, дирекция „СВСК“ и дирекция „ГВМК“ изготвят доклад до главния директор на главна дирекция „Контрол на ветеринарномедицинската дейност“ при НВМС.
(2) Когато докладите по ал. 1 съдържат информация, която налага предприемане на мерки на територията на няколко области или на цялата страна, в 7-дневен срок от получаването им главният директор изготвя доклад до генералния директор на НВМС с предложения за конкретни мерки.
(3) В 7-дневен срок от взаимодействието по чл. 11 и 12 съответните длъжностни лица от НВМС изготвят доклад до директора на РВМС или до директора на дирекция „СВСК“.

Чл. 14. Разходите, свързани с осъществяването на взаимодействието, са за сметка на всяка от участващите структури.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.